Želáme úspešný rok 2018
Pokiaľ sa Vám táto správa nezobrazuje správne, prejdite prosím na online verziu.


Vaše kontaktné údaje boli poskytnuté prostredníctvom webovej stránky CADENAS a to prihlásením sa k odberu e-matters alebo do digitálneho katalógu.

SMC sa zaväzuje nepredať, neprenajať a ani iným spôsobom neposkytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám.


V súlade s direktívou Európskeho parlamentu 95/46/EC má každý užívateľ právo kedykoľvek upraviť, opraviť alebo zrušiť svoje prístupové práva alebo podať námietku spoločnosti SMC v súlade so zákonom.


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es