Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Data Privacy Verklaring

1. Introductie

Welkom bij de Data Privacy Verklaring van SMC.

Dochterbedrijven van SMC in Europa respecteren uw privacy en verplichten zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze privacy verklaring informeert u hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, gebruiken en de veiligheid ervan garanderen in overeenstemming met de nieuwe EU General Data Protection Regulation (GDPR), in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met uw lokale Privacy Officer bij SMC.

2. Algemene informatie

Deze verklaring geldt voor u als individu als u een cliënt bent, leverancier, zakelijke partner of gebruiker van de website van SMC België, Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, of indien u een medewerker van een cliënt, leverancier of zakelijke partner bent die omgang heeft met SMC België.

3. Categorieën van persoonlijke gegevens

Tenzij dit wordt beperkt door lokale wetgeving, verzamelt, verwerkt en gebruikt SMC België de volgende categorieën persoonlijke gegevens van u:

- naam - titel/functie
- zakelijke contactinformatie
- naam medewerker
- communicatiemiddel (zoals e-mail of zakelijke brieven)

- website registratie en locatiegegevens
- contractgegevens
- diensten of producten die worden aangeboden of geleverd
- factuur - en betaalinformatie
- historie van de zakelijke relatie

4. Doelen van het verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van cliënten, leveranciers, zakelijke partners en gebruikers of van hun medewerkers worden verzameld, verwerkt en uitsluitend gebruikt met als doel om de contractuele relatie uit te voeren, inclusief facturering, communicatie en wettelijke en compliance activiteiten voor marketing en Customer Relationship Management (CRM) activiteiten en voor preventie van fraude en veiligheidsactiviteiten.

5. Wettelijke basis

SMC België verwerkt uw persoonlijke gegevens voor zover deze verwerking wettelijk is toegestaan. Hieronder vindt u een beschrijving van de wettelijke basis waarop SMC België uw persoonlijke gegevens verwerkt. NB: dit is niet de volledige en complete lijst van wettelijke uitgangspunten, maar alleen een overzicht van voorbeelden die zijn bedoeld om toe te lichten hoe SMC België omgaat met uw persoonlijke gegevens.

- Toestemming. SMC België verwerkt bepaalde persoonlijke gegevens alleen met uw voorafgaande expliciete en vrijwillige toestemming, bijvoorbeeld indien u ons heeft toegestaan om onze nieuwsbrief aan u te sturen via e-mail. U heeft het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken teneinde toekomstige verwerking te beëindigen.

- Uitvoering van de de contractuele relatie met de cliënt, leverancier of zakelijke partner. Het is SMC België toegestaan wettelijke contracten met u aan te gaan. SMC België verwerkt uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als gevolg van deze contracten.

- Compliance met wettelijke verplichtingen. SMC is gehouden aan een aantal statutaire eisen. Deze wettelijke verplichtingen kunnen soms de verwerking van bepaalde persoonlijke en soms ook gevoelige persoonlijke gegevens vereisen.

- Rechtmatig belang van SMC België, andere SMC Groep bedrijven of andere derde partijen. SMC België verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze eigen belangen en die van derde partijen te beschermen. Dit geldt echter alleen als uw belangen niet prevaleren in de individuele situatie.

De opslag van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en/of prestatie van de relatie met de cliënt, leverancier of zakelijke partner en is vrijwillig. Echter, als u geen cliënt-, leverancier- of zakelijke partnergegevens verstrekt, kunnen de betreffende management- en administratieve processen van de cliënt- en leverancier vertraging oplopen of onmogelijk zijn.

6. Categorieën ontvangers

Toegang tot persoonlijke gegevens wordt verleend aan medewerkers van SMC België voor wie dit noodzakelijk is op basis van een doel zoals vermeld hierboven of wanneer dit wettelijk vereist is.

SMC België zal soms, indien dat vereist is vanwege toepasselijke wetgeving en voor de doelen die hierboven worden vermeld, bepaalde persoonlijke gegevens van u vanwege de behoefte aan kennisneming beschikbaar moeten stellen aan:

- andere medewerkers binnen de SMC Groep
- externe adviseurs
- registeraccountants
- overheidsinstellingen
- rechtbanken
- distributeurs en leveranciers van goederen of diensten
- externe dienstverleners van diverse diensten.

SMC België verlangt van de dienstverleners aan wie uw persoonlijke gegevens eventueel worden verstrekt dat zij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken namens en met inachtneming van haar instructies en dat zij geschikte veiligheidsmaatregelen implementeren om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden.

7. Internationale overdracht van data

De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen of ontvangen en die kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden door ontvangers die hierboven worden vermeld, kunnen worden opgenomen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Voor ontvangers die zich buiten de EER bevinden heeft SMC België toepasselijke maatregelen getroffen om te voldoen aan de eisen van de wettelijke gegevensbescherming om overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU te waarborgen, waaronder de implementatie van een overeenkomst voor data-overdracht, gebaseerd op toepasselijke modelclausules van de Europese Commissie, Privacy Shield Certification (US), goedgekeurde gedragscodes en een goedgekeurd proces van certificatie (artikel 42 GDPR).

8. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door SMC België en/of onze dienstverleners en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de informatie wordt verzameld, in overeenstemming met toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

SMC België zal daarom uw persoonlijke gegevens verwijderen als deze niet meer relevant zijn en in ieder geval zodra de maximale opslagtermijn van uw gegevens afloopt, zoals de toepasselijke wet bepaalt. Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in contracten, zakelijke communicatie en brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaareisen die een bewaring tot tien jaar kunnen vereisen. Alle andere verkoopgegevens zullen in principe twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie tussen u en SMC België worden verwijderd.

9. Technische en organisatorische maatregelen

SMC België treft geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van ongeautoriseerde of onwettelijke openbaarmaking of toegang tot, of incidenteel of onwettelijk verlies, vernietiging, wijziging of schade aan uw persoonlijke gegevens te beperken. Deze veiligheidsmaatregelen zullen in de loop der tijd worden geoptimaliseerd overeenkomstig wettelijke en technologische ontwikkelingen.

10. Rechten gegevens

U heeft specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die SMC België over u verzamelt en verwerkt.

In bepaalde situaties heeft u het recht om:

- uw toestemming in te trekken, indien van toepassing
- toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen
- vernietiging van uw persoonlijke gegevens te vragen
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
- rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen
- beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen
- overdraagbaarheid van gegevens te vragen.

Deze rechten kunnen beperkt zijn op grond van lokale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

11. Contactinformatie

U kunt contact opnemen met SMC België als u toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die SMC over u aanhoudt of indien u van uw rechten gebruik wilt maken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instelling die toezicht houdt op gegevensbescherming.

Privacy Officer:

Hugues Maes SMC België NV,
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem
België
T +32 (0)3 355 14 64
E h.maes@smcpneum