Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

EU-richtlijn

SMC's commitment aan Europese standaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de richtlijnen die relevant zijn voor de aanvoer en het gebruik van componenten en systemen in Europa door SMC Corporation.

Nadat deze richtlijnen van kracht zijn geworden is het illegaal om in de EU producten te verkopen zonder CE-markering als de producten dit keurmerk moeten hebben. Het is ook illegaal om een CE-markering aan te brengen op producten waarvoor dit niet vereist is. Het is dus belangrijk dat op de begeleidende gedocumenteerde declaratie duidelijk is aangegeven aan welke richtlijnen moet worden voldaan. Het aanbrengen van de CE-markering op het product is de verantwoordelijkheid van de fabrikant, of van de leverancier als het product is geïmporteerd van buiten de EU.

Alle onderstaande Richtlijnen (met uitzondering van de Machinerichtlijn 2006/42/EC) zijn onlangs opnieuw geformuleerd om ze te laten aansluiten op het nieuwe wetgevende kader van Besluit 768/2008/EC en Richtlijn (EC) 765/2008. Ze vervangen de Richtlijnen tussen haakjes hieronder. De nieuwe Richtlijnen zijn volledig van kracht geworden in april 2016 en worden geciteerd op de verklaringen van overeenstemming van SMC-producten vanaf die datum.

Bezoek voor meer informatie de officiële EU-webpagina voor geharmoniseerde standaarden.

Eenvoudige drukvaten (SPVD)

Van toepassing op gelaste vaten voor drukken van >0,5 bar voor lucht of stikstof.

Drukapparatuurrichtlijn (PED)

Deze Richtlijn is van toepassing op de beoordeling van ontwerp, fabricage en wettelijke overeenstemming van producten die druk bevatten en assemblages voor vloeistoffen (zowel in vloeibare als gasvorm) die blootstaan aan een maximale toelaatbare (nominale) druk hoger dan 0,5 bar boven atmosferische druk. Binnen de strekking van de Richtlijn bestaan er vier categorieën van drukapparatuur: vaten, leidingen, veiligheidstoebehoren en druktoebehoren.

Machinerichtlijn (MD)

Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die betrekking hebben op het ontwerp en de constructie van machines en veiligheidscomponenten.
 
Van toepassing op een samenstel van samenhangende onderdelen of componenten, waarvan er ten minste één beweegt en die zijn gekoppeld voor een specifieke toepassing. Omvat ook tilapparatuur en veiligheidscomponenten.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Omschrijft de limieten aan de uitstoot van elektromagnetische straling van, en de ongevoeligheid voor EM-straling van een elektrisch of elektronisch apparaat. 'Apparaat' is gedefinieerd als een voltooid product, bedoeld om te worden gebruikt als een op zichzelf staande eenheid, inclusief vaste installaties.

Laagspanningsrichtlijn (LVD)

Van toepassing op apparatuur die werkt met wisselspanningen tussen 50 V en 1000 V of gelijkspanningen tussen 75 V en 1500 V.

Apparatuur voor explosiegevaarlijke atmosferen (ATEX)

ATEX-definities: Potentieel explosiegevaarlijke atmosferen zijn atmosferen met een verhoogd risico op ontploffingen vanwege plaatselijke omstandigheden en bedrijfscondities. De ATEX-richtlijn houdt zich bezig met explosiegevaarlijke atmosferen, gedefinieerd als: mengsels van stoffen met lucht onder atmosferische omstandigheden, van ontvlambare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof waarin na ontbranding het verbrandingsproces zich uitspreidt naar de rest van het onverbrande mengsel.
 
De volgende toepassingen zijn expliciet uitgesloten van de ATEX-richtlijn en moeten voldoen aan andere specifieke richtlijnen: medische apparatuur; apparatuur of veiligheidsapparaten voor gebruik met explosieve of chemisch onstabiele stoffen; apparatuur voor huishoudelijke en niet-commerciële omgevingen waar een explosieve atmosfeer ontstaat door lekkage van een brandbaar gas; persoonlijke beschermingsmiddelen; offshore vaartuigen; draagbare eenheden en vervoermiddelen.
 

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Deze richtlijn beperkt het gebruik van de volgende zes gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: Lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), chroom(VI)oxide (Cr6+), polybroombifenylen (PBB's), polybroomdifenylethers (PBDE's). PBB's en PBDE's zijn vlamvertragers die in een aantal kunststoffen worden gebruikt.
 
Bezoek onze pagina over RoHS voor meer bijzonderheden over SMC's inspanningen op het gebied van duurzame inkoop van grondstoffen.