Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dyrektywy EU

Zgodność produktów SMC ze standardami Europejskimi

W poniższej tabeli zestawiono dyrektywy, które dotyczą komponentów i systemów dystrybułowanych w Europie przez SMC Corporation.

Dystrybucja w UE produktów, które wymagają oznaczenia CE, bez takiego oznaczenia, jest nielegalna. Nielegalne jest również umieszczanie takiego oznaczenia na produktach, które tego nie wymagają. Ważne jest zatem, aby zawarta dokumentacja wyszczególniała do których dyrektyw sie odnosi. Umieszczanie oznaczenia na produkcie jest obowiązkiem producenta lub dostawcy, jeżeli produkt jest importowany spoza UE.

Wszystkie wymienione poniżej dyrektywy (za wyjątkiem Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC) zostały niedawno przekształcone w celu dostosowania ich do decyzji 768/2008/EC w sprawie nowych ram prawnych i rozporządzenia (EC) 765/2008. Zastępują one dyrektywy wymienione poniżej w nawiasach. Nowe dyrektywy weszły w życie w kwietniu 2016 i od tego czasu SMC wystawia Deklaracje Zgodności swoich produktów powołując się na nowe przepisy.

Wejdź na oficjalną stronę UE, aby uzyskać więcej informacji odnośnie Norm zharmonizowanych

Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

Dotyczy spawanych zbiorników ciśnieniowych >0.5 Bar, przeznaczonych do powietrza lub azotu.

Dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych (PED)

Dyrektywa odnosi się do projektowania, produkcji i oceny zgodności produktów i urządzeń ciśnieniowych do płynów (zarówno cieczy, jak i gazów) poddawanych działaniu ciśnienia (znamionowego) większego niż 0,5 bar powyżej ciśnienia atmosferycznego. Na potrzeby dyrektywy rozróżniono cztery kategorie urządzeń ciśnieniowych: zbiorniki, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy.

Dyrektywa maszynowa (MD)

Istotne wymagania dotyczące bezpieczeństwa odnośnie projektowania i budowy maszyn i komponentów bezpieczeństwa.
 
Dotyczy zespołów połączonych elementów lub komponentów, z których co najmniej jedno jest ruchome, które połączono na potrzeby konkretnej aplikacji. Włączając elementy unoszące i komponenty bezpieczeństwa.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Określa limity emisji promieniowania elektromagnetycznego i odporność na promieniowanie elektromagnetyczne aparatury elektrycznej i elektronicznej. Aparatura zdefiniowana jest jako gotowe urządzenie przeznaczone do zastosowania jako samodzielna jednostka, włączając przyłączone instalacje.

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Odnosi się do urządzeń działających pomiędzy 50 a 1000 V prądu zmiennego i pomiędzy 75 a 1500 V prądu stałego.

Urządzenia do pracy w atmosferze wybuchowej (ATEX)

Definicje ATEX: Stefa zagrożenia wybuchem to obszar, w którym otoczenie wskutek warunków lokalnych i eksploatacyjnych może zmienić się w atmosferę wybuchową. Atmosferę wybuchową definiuje się jako: mieszaninę powietrza i palnych gazów, oparów, mgieł lub pyłów, w której, po zainicjowaniu źródłem zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie na całą mieszaninę
 
Następujące zastosowania zostały wyłączone z dyrektywy ATEX i muszą spełniać wymagania innych dyrektyw: urządzenia medyczne, urządzenia bądź środki bezpieczeństwa stosowane przy wybuchowych bądź chemicznie niestabilnych substancjach; urządzenia do zastosowań niekomercyjnych w których atmosfera wybuchowa może zostać wygenerowana przez wyciek gazu; środki ochrony osobistej; statki morskie; urządzenia mobilne i środki transportu.
 
Zapoznaj się z ofertą naszych produktów zgodnych z ATEX.

Ograniczenie zastosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Dyrektywa ogranicza zastosowanie następujących sześciu niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych: ołów (Pb), rtęć (Hg), kadm (Cd), sześciowartościowy chrom (Cr6+), polibromowane bifenyle (PBB), polibromowane difenyloetery (PBDE). PBB i PBDE to inhibitory spalania stosowane w niektórych tworzywach sztucznych.
 
by dowiedzieć się więcej na temat zaangażowania SMC w ekologię, odwiedź naszą stronę poświęconą RoHS.