Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Troszczymy się

Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju innowacji technologicznych poprzez dostarczanie urządzeń do automatycznego sterowania.

SMC uznaje Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i dąży do tego, aby stać się firmą, której ufają nasi interesariusze, w tym klienci, dostawcy, udziałowcy, inwestorzy, pracownicy i społeczności lokalne.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), znane również jako Cele Globalne, zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku jako uniwersalne wezwanie do działania w celu położenia kresu ubóstwu, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 roku.
Jest zintegrowanych 17 celów SDGs - to znaczy, że uznają, że działania w jednym obszarze będą miały wpływ na wyniki w innych, oraz że rozwój musi równoważyć zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy (www.undp.org).

SMC i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Poniżej przedstawiamy nasze ogólne cele:
  • Zrównoważone środki zapobiegające zmianom klimatycznym.
  • Zdrowe, bezpieczne i chronione środowisko pracy.
  • Rozwój zasobów ludzkich i rozpowszechnianie technologii automatycznego sterowania dla bazy rozwojowej.
  • Działania na rzecz społeczeństwa.
Niektóre przykłady ilustrujące nasze zaangażowanie w cele SDGs to:
  • SMC przyczynia się do rozwoju społeczeństwa jako całości, zmniejszając wpływ na środowisko poprzez sprzedaż urządzeń do automatyzacji technologii. Ponadto SMC pracuje nad rozwojem produktów o jeszcze większych oszczędnościach energii, powietrza, przestrzeni i wagi.
  • Poprzez sieć produkcji, sprzedaży oraz ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie, SMC dostarcza produkty, które spełniają potrzeby klientów w każdym regionie.
  • Mając na uwadze ochronę środowiska, firma SMC pracuje nad zmniejszeniem zużycia substancji chemicznych, odpadów, wody i energii.
  • Firma SMC promuje zatrudnianie zróżnicowanej siły pracowniczej i dąży do stworzenia równego środowiska pracy dla wszystkich.
  • SMC uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska w regionach, w których znajdują się jej fabryki, oraz prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach SMC w zakresie CSR

Troszczymy się o ludzi

Nasze zaangażowanie na rzecz naszych pracowników, społeczności lokalnych i przyszłości inżynierii

Troszczymy się o ludzi

Troszczymy się o środowisko naturalne

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i trwały wzrost

Troszczymy się o środowisko naturalne

Odpowiednie dokumenty dotyczące CSR