Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Troszczymy się

Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju innowacji technologicznych poprzez dostarczanie urządzeń do automatycznego sterowania.

SMC uznaje Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i dąży do tego, aby stać się firmą, której ufają nasi interesariusze, w tym klienci, dostawcy, udziałowcy, inwestorzy, pracownicy i społeczności lokalne.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), znane również jako Cele Globalne, zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku jako uniwersalne wezwanie do działania w celu położenia kresu ubóstwu, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 roku.
Jest zintegrowanych 17 celów SDGs - to znaczy, że uznają, że działania w jednym obszarze będą miały wpływ na wyniki w innych, oraz że rozwój musi równoważyć zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy (www.undp.org).

Poniżej przedstawiamy nasze ogólne cele:
  • Zrównoważone środki zapobiegające zmianom klimatycznym.
  • Zdrowe, bezpieczne i chronione środowisko pracy.
  • Rozwój zasobów ludzkich i rozpowszechnianie technologii automatycznego sterowania dla bazy rozwojowej.
  • Działania na rzecz społeczeństwa.
Niektóre przykłady ilustrujące nasze zaangażowanie w cele SDGs to:
  • W SMC przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 oraz ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego używanych podczas produkcji, poprzez opracowywanie produktów uwzględniających ocenę produktu oraz monitorowanie oceny jego cyklu życia.
  • Prowadzimy działania mające na celu podniesienie świadomości na temat urządzeń automatyki poprzez dystrybucję materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
  • Udzielamy pomocy ekonomicznej w formie stypendiów studentom inżynierii (w zakresie nauk ścisłych i technologii), którzy chcą podjąć naukę w instytucjach szkolnictwa wyższego.
  • Przekazujemy część przychodów i zysków z naszych produktów na rzecz opieki społecznej, szpitali i innych przedsiębiorstw.
  • Wprowadzamy system przyznawania punktów za wysiłek fizyczny oraz wspieranie zdrowego stylu życia poprzez motywowanie pracowników do regularnej aktywności.

TROSZCZYMY SIĘ

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach SMC w zakresie CSR

Troszczymy się o ludzi

Nasze zaangażowanie na rzecz naszych pracowników, społeczności lokalnych i przyszłości inżynierii

Troszczymy się o ludzi

Troszczymy się o środowisko naturalne

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i trwały wzrost

Troszczymy się o środowisko naturalne

Odpowiednie dokumenty dotyczące CSR