Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Нашата отговорност

Устойчив растеж на технологичните иновации благодарение на автоматизираните устройства за управление

SMC признава корпоративната социална отговорност (КСО) и се стреми да се превърне в компания, която се ползва с доверието на нашите заинтересовани страни, включително клиенти, доставчици, акционери, инвеститори, служители и местни общности.

Цели за устойчиво развитие

Целите за устойчиво развитие (ЦУР), известни още като Глобални цели, бяха приети от всички държави - членки на ООН, през 2015 г. като универсален призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и осигуряване на мир и просперитет за всички хора до 2030 г.
17-те Цели за устойчиво развитие са интегрирани - т.е. в тях се признава, че действията в една област ще повлияят на резултатите в други и че развитието трябва да балансира социалната, икономическата и екологичната устойчивост. (www.undp.org)

SMC и целите за устойчиво развитие

По-долу са посочени нашите общи цели:
  • Устойчиви мерки за предотвратяване на изменението на климата
  • Здравословна, безопасна и сигурна работна среда
  • Развитие на човешките ресурси и разпространение на технологиите за автоматичен контрол за базата за развитие
  • Дейности за социален принос.
Някои примери, които илюстрират нашия ангажимент към целите за устойчиво развитие, са:
  • SMC допринася за обществото като цяло, като намалява въздействието върху околната среда чрез продажбата на оборудване за автоматично управление. Освен това SMC работи за разработване на продукти с още по-големи икономии на енергия, въздух, пространство и тегло.
  • Чрез своята мрежа от производствени, търговски, изследователски и развойни обекти по целия свят SMC предлага продукти, които отговарят на нуждите на клиентите във всеки регион.
  • С грижа за околната среда SMC работи за намаляване на потреблението на химически вещества, отпадъци, вода и енергия.
  • SMC насърчава наемането на разнообразна работна сила и се стреми да създаде еднаква работна среда за всички.
  • SMC участва в дейности за опазване на околната среда в регионите, в които се намират нейните фабрики, и извършва дейности за опазване на природната среда.

Научете повече за ангажиментите на SMC по отношение на корпоративната социална отговорност

Ние се грижим за хората

Нашият ангажимент към служителите ни, местните общности и бъдещето на инженерството

Ние се грижим за хората

Ние се грижим за околната среда

Нашият ангажимент за устойчивост и устойчив растеж

Ние се грижим за околната среда

Съответни документи за КСО