Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ние се грижим за околната среда

Натискът върху ограничените природни ресурси на нашата планета и предизвикателството, свързано с изменението на климата, изискват бързи и съгласувани действия от всички нас.

Нашата планета е важна. Хората са важни. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще. Опитваме се да променим живота на хората, общностите и Земята.

 

Вярваме в прилагането на устойчив растеж, за да запазим и подобрим околната среда

Промяната идва само чрез непрекъснато усъвършенстване. Нашата система за управление на околната среда е рамката, която ни помага да постигнем целите си в областта на околната среда чрез последователен преглед, оценка и подобряване на екологичните резултати.

Най-важните моменти от нашите усилия в областта на околната среда:
 • Извършваме оценки на продукти, които се използват за проектиране и разработване на екологично чисти продукти.
 • В рамките на инициативата за предотвратяване на глобалното затопляне SMC постигна 11,9% в сравнение със средната стойност за 7-ия период (2017-2019 г.).
 • В рамките на инициативата за пестене на ресурси SMC постигна намаление на изхвърлените отпадъци с 2,2 % в сравнение със средната стойност за 7-ия период (2017-2019 г.).
 • Всички регионални групи, състоящи се от основните ни производствени мощности, участваха в акции за борба с изменението на климата, организирани от местните власти и браншови групи, и в дейности за разкрасяване на общността, както и в програми за повишаване на осведомеността на служителите.

Изпълнение на екологичните цели, резултати и оценка

 

Защото въглеродният ни отпечатък е от значение

CO2 емисиите са основен приоритет за SMC, като част от нашата стратегия за устойчивост. Устойчивото проектиране на нашите продукти, като обръщаме специално внимание на разработването на компактни и по-леки продукти, които намаляват въглеродния отпечатък както в производствения процес, така и на етапа на използване.

Защото въглеродният ни отпечатък е от значение

Система за управление на околната среда

Системата за управление на околната среда (СУОС) е набор от процеси и практики, които позволяват на организацията да намали въздействието си върху околната среда и да повиши оперативната си ефективност.

Вътрешни и външни проблеми:
 • Глобално затопляне
 • Реорганизация на производствените мощности
 • Остарели съоръжения
 • Използване на опасни химически вещества.
Потребности и очаквания на заинтересованите страни:
 • Разработване на продукти, щадящи околната среда
 • Спазване на свързаните с околната среда закони и разпоредби
 • Засилено предотвратяване на замърсяването.

Нашият ангажимент към устойчивото развитие се изразява в...

Устойчива фабрика

Постигане на производствена ефективност при намаляване на въглеродния отпечатък

xxxxxxxx>

Устойчиви продукти

Мислене за планетата от етапа на проектиране на продукта

xxxxxxxx>

Съответни документи за КСО

Хората са важни. Планетата ни е важна. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще.