Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Устойчива фабрика

Тъй като осъзнаваме въздействието на производствения процес върху околната среда, ние се стремим да бъдем по-ефективни и същевременно да го намалим

Тъй като отчитаме въздействието на производствения процес върху околната среда, се стремим да бъдем по-ефективни и същевременно да го намалим.
Още през 1998 г. SMC Corporation започна да полага организационни усилия за прилагане на мерки за опазване на околната среда и пестене на енергия в нашите заводи.

Намаляване на нашия въглероден отпечатък

Прилагаме широк подход към измерването и намаляването на въглеродните емисии в нашите операции. Въз основа на тази предпоставка ние признаваме, че най-големият източник на емисии на CO2  в бизнес дейностите на SMC е от използването на електроенергия.

SMC има за цел да намали емисиите на CO2 , като полага постоянни усилия за пестене на енергия. Тези усилия ни доведоха до намаляване на емисиите на CO2  с 50 % от 1998 г., когато за първи път започнахме мониторинг.

Внимателно боравене с химически вещества

Стремим се да премахнем употребата на CFC (хлорофлуоровъглерод), като преминем към алтернативи с по-ниски стойности на GWP (потенциал за глобално затопляне).
Работим и в посока намаляване на цялостната употреба на химически вещества чрез предотвратяване на изпаряването, предотвратяване на отстраняването и повторна употреба.

Нашата цел е да намалим потреблението на енергия с 1% годишно

Като част от придържането на корпорацията SMC към японския закон за рационализиране на използването на енергия, ние се ангажираме да намаляваме годишно потреблението на енергия с 1%. Това засяга нашите 6 японски производствени центъра, както и японския технически център.

Защото въглеродният ни отпечатък е от значение

CO2 емисиите са основен приоритет за SMC, като част от нашата стратегия за устойчивост. Устойчивото проектиране на нашите продукти, като обръщаме специално внимание на разработването на компактни и по-леки продукти, които намаляват въглеродния отпечатък както в производствения процес, така и на етапа на използване.

Защото въглеродният ни отпечатък е от значение

Намаляване - Повторна употреба - Рециклиране на промишлени отпадъци

В SMC практикуваме стриктно сортиране на отпадъците и насърчаваме 3R - намаляване, повторна употреба и рециклиране.
Стремим се да намалим разходите си за изхвърляне на отпадъци, като ги превръщаме в ценни ресурси.

Мониторинг на екологичните тежести

Проследяваме тежестта върху околната среда, генерирана от потреблението на ресурси и енергия по време на проектирането, разработването и производството на нашите продукти.

*1: СО2 от производствени дейности е количеството СО2, емитирано при използването на енергия
*2: Рециклирането се отнася до количеството, което се изхвърля като материал със стойност и се използва повторно и/или се рециклира като материали и топлинна енергия

Винаги спазваме правилата за опазване на околната среда

В съответствие със законодателството на ЕС за отпадъците от ПХБ операторите, които приемат на отговорно пазене електрическо оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ), трябва да го обезвредят по подходящ начин до 31 март 2027 г.
SMC държи пет броя оборудване, съдържащо ниски нива на ПХБ, и седем броя оборудване, съдържащо високи нива на ПХБ. Въпреки това, през финансовата 2018 година SMC правилно е унищожил всички единици оборудване, съдържащо тези субстанции.
Ние се грижим за ROHS директивата

Това, което се измерва, може да бъде управлявано

Въз основа на нашите собствени обстоятелства всички фабрики на SMC са оборудвани с сензори за дебит на SMC, които позволяват ранно откриване на въздушни течове.
Други мерки за енергийна ефективност включват използването на решения, които автоматично изключват източника на въздух по време на престой на завода, което намалява използването на въздух за продухване* с 30% (в сравнение с нашата конвенционална работа).
* Въздухът, използван за изпускане на останалия въздух от въздушните тръби, когато инсталацията започне работа

Нашият ангажимент към устойчивото развитие се изразява в...

Устойчиви продукти

Мислене за планетата от етапа на проектиране на продукта

xxxxxxxx>

Хората са важни. Планетата ни е важна. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще.