Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

RoHS директива

Защото ни е грижа

RoHS директива 2011/65/ЕС
Тя се отнася до европейския регламент за ограничаване на употребата на определени опасни вещества (RoHS) в електрическо и електронно оборудване.

Целта на RoHS е съвсем проста: да ограничи употребата на описаните по долу десет опасни вещества и максималните допустими тегловни концентрации в хомогенни материали:

Олово (0,1 %)
Живак (0,1 %)
Кадмий (0,01 %)
Шествалентен хром (0,1 %)
Полиброминатни Бифенили (PBB) (0,1 %)
Полиброминатни Дифенилетери (PBDE) (0,1 %)
Бис- (2-етилхексил) фталат (DEHP) (0,1 %)
Бутилбензилфталат (BBP) (0,1 %)
Дибутилфталaт (DBP) (0,1 %)
Диизобутил фталат (DIBP) (0,1 %)

 

Допълнителна информация

Идентифициране на продукти, отговарящи на RoHS

Продуктите, съответстващи на RoHS, са обозначени със символа [H] върху етикетите на продукта и опаковката, за съответствие на продуктите със символа [G], моля, проверете Декларацията за съответствие.

 • СЕ маркираните електронни продукти са в съответствие с RoHS директивата. Разгледате всички свързани продукти и изтеглете СЕ декларация за съответствие.
 • За продукти, които не съдържат електрически и/или електронни компоненти, SMC ще издаде сертификат за неупотреба при поискване.

 

Категории електрическо и електронно оборудване, обхванати от RoHS директивата.

 1. Големи домакински уреди.

 2. Малки домакински уреди.

 3. Информационни технологии и телекомуникационно оборудване.

 4. Потребителски уреди.

 5. Осветително оборудване.

 6. Електрически и електронни инструменти.

 7. Играчки, развлекателно и спортно оборудване.

 8. Медицински изделия.

 9. Инструменти за наблюдение и контрол, включително промишлени инструменти за наблюдение и контрол.

 10. Автоматични дозатори.

 11. Друго електрическо и електронно оборудване, което не попада в нито една от горните категории.

Продуктите на SMC попадат в категории 9 и 11.

 

Изключени приложения/материали за продукти от SMC

6(а): Олово като легиращ елемент в стомана за машинна обработка и в поцинкована стомана, съдържаща до 0,35 тегловни % олово

6(b): Олово като легиращ елемент в алуминий, съдържащ до 0,4 тегловни % 

6(c): Медна сплав, съдържаща до 4 тегловни % олово

7(a): Олово в припои с висока температура на топене (т.е. сплави на оловна основа, съдържащи 85 или повече тегловни % олово).

7(b): Олово в припои за сървъри, системи за съхранение на данни и масиви за съхранение на данни, мрежово инфраструктурно оборудване за комутация, сигнализация, предаване и управление на телекомуникационни мрежи

7(c)-I: Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, различни от диелектрична керамика в кондензатори, напр. пиезоелектронни устройства, или в съединение със стъклена или керамична матрица

7(c)-II: Олово в диелектрична керамика в кондензатори за номинално напрежение 125 V AC,  250 V DC или по-високо

8(b): Кадмий и неговите съединения в електрическите контакти
 

В SMC сме ангажирани с екологични обществени поръчки

SMC осъзнава, че опазването на околната среда на Земята е едно от най-важните предизвикателства пред човечеството и че нашият принос е да разработваме и предлагаме екологично чисти продукти.

Този ангажимент се изразява в следните седем принципа:

 • Намаляване на вредните за околната среда компоненти
 • Намаляване на шума, вибрациите и миризмите
 • Фокус върху енергийно ефективни продукти
 • Опазване на природните ресурси
 • Внимание и съобразителност при транспорта и опаковането
 • Разумно изхвърляне на отпадъци
 • Оповестяване на информация за дейности, щадящи околната среда.
 

Гореизложеното представя нашето тълкуване въз основа на правните разпоредби към юни 2021г.
Клиентите, които купуват продукти на SMC за вграждане в оборудване, отговарящо на ограниченията за употреба на определини опасни вещества (RoHS), трябва да се запознаят в детайли с директивата, за да разберат правните си задължения.