Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

RoHS direktiva

Ker nam ni vseeno

RoHS direktiva 2011/65/EU
se nanaša na evropski predpis za omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) v električni in elektronski opremi.

RoHS ima preprost cilj: omejiti uporabo naslednjih desetih nevarnih snovi in njihove največje dovoljene koncentracije v homogenih materialih:

Svinec (0,1 %)
Živo srebro (0,1 %)
Kadmij (0,01 %)
Šestvalentni krom (0,1 %)
Polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)
Polibromirani difenil etri (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (0,1 %)
Butil benzil ftalat (BBP) (0,1 %)
Dibutil ftalat (DBP) (0,1 %)
Diizobutil ftalat (DIBP) (0,1 %)

 

Identifikacija izdelkov, skladnih z RoHS

Izdelki, skladni z RoHS, so na samem izdelku in tudi embalaži označeni s simbolom [G] ali [H].

 • Izdelki z oznako CE so vedno skladni tudi z RoHS. Oglejte si vse izdelke z oznako CE in njihove certifikate tukaj.
 • Za izdelke, ki ne vsebujejo električnih in/ali elektronskih komponent, bo SMC na zahtevo izdal izjavo o neuporabi.

 

Kategorije električne in elektronske opreme, zajete v direktivi RoHS

 1. Veliki gospodinjski aparati.

 2. Mali gospodinjski aparati.

 3. IT in telekomunikacijska oprema.

 4. Potrošniška oprema.

 5. Oprema za razsvetljavo.

 6. Električna in elektronska orodja.

 7. Igrače, oprema za prosti čas in šport.

 8. Medicinske naprave.

 9. Instrumenti za spremljanje in nadzor, vključno z industrijskimi instrumenti za spremljanje in nadzor.

 10. Avtomati.

 11. Druga EEO, ki ni zajeta v nobeni od zgornjih kategorij.

Izdelki SMC so v kategoriji 9 in 11.

 

Izvzete aplikacije/materiali izdelkov SMC:

6(a): Svinec kot legirni element v jeklu za obdelavo in v galvaniziranem jeklu, ki vsebuje do 0,35 % svinca preračunano na maso

6(a)-I: Svinec kot legirni element v jeklu za obdelavo, ki vsebuje do 0,35 % svinca preračunano na maso, in v serijsko vroče galvaniziranih jeklenih komponentah, ki vsebujejo do 0,2 % svinca preračunano na maso

6(b): Svinec kot legirni element v aluminiju, ki vsebuje do 0,4 % svinca preračunano na maso

6(b)-I: Svinec kot legirni element v aluminiju, ki vsebuje do 0,4 % svinca, pod pogojem, da izhaja iz recikliranja odpadnega aluminija, ki vsebuje svinec

6(b)-II: Svinec kot legirni element v aluminiju za obdelavo z vsebnostjo svinca do 0,4 %

6(c): Bakrova zlitina, ki vsebuje do 4 % svinca

7(a): Svinec v spajkah z visoko temperaturo tališča ( zlitine na osnovi svinca, ki vsebujejo 85 % ali več svinca )

7(b): Svinec v spajkah za strežnike, sisteme za shranjevanje, omrežno infrastrukturno opremo, signalizacijo, prenos in upravljanje omrežij za telekomunikacije

7(c)-I: Električne in elektronske komponente, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezoelektronske naprave ali v stekleni in keramični matrični spojini

7(c)-II: Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih za nazivno napetost 125 VAC / 250 VDC ali več

8(b): Kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih

8(b)-I: Kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih, ki se uporabljajo v:
    ­- odklopniki,
    ­- termični senzorji,
    ­- toplotne zaščite motorja (razen hermetičnih termičnih zaščit motorjev),
    ­- AC stikala rangirano:
    ­- 6 A in več pri 250 VAC in več, ali
    ­- 12 A in več pri 125 VAC in več,
    ­- DC stikala rangirana za 20 A in več pri 18 VDC in več, ter
    ­- stikala za uporabo pri napetostni frekvence ≥ 200 Hz.

 

V SMC smo zavezani zelenemu naročanju

Pri SMC se zavedamo, da je ohranjanje naravnega okolja eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se sooča človeštvo, in da je naš prispevek razvoj in dobava okolju prijaznih izdelkov.

Ta zaveza se zrcali v naslednjih sedmih načelih:

 • zmanjšanje okolju škodljivih sestavnih delov,
 • zmanjšanje hrupa, vibracij in neprijetnega vonja,
 • osredotočanje na energijsko učinkovite izdelke,
 • ohranjanje naravnih virov,
 • premišljen transport in pakiranje,
 • premišljena razgradnja,
 • razkritje informacij o zelenih dejavnostih.
 

Zgornje prikazuje našo interpretacijo, ki temelji na pravnih predpisih od junija 2021.
Kupci, ki kupujejo SMC izdelke za uporabo v opremi, skladni z RoHS, morajo preučiti RoHS direktivo in razumeti svoje pravne obveznosti.