Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

RoHS smernice

SMC výrobky spĺňajú požiadavky smernice RoHS

Smernica RoHS 2011/65/EU
Ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (RoHS) v elektrických a elektronických zariadeniach.

RoHS má celkom jednoduchý cieľ: obmedziť používanie nasledujúcich desiatich nebezpečných látok a stanoviť maximálne tolerované hmotnostné hodnoty koncentrácie v homogénnych materiáloch:

Olovo (0,1 %)
Ortuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Šesťmocný chróm (0,1 %)
Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-etylhexyl) ftalát (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
Diizobutylftalát (DIBP) (0,1 %)

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Identifikácia výrobkov vyhovujúcich smernici RoHS
Výrobky vyhovujúce smernici RoHS sú na výrobných štítkoch a na obale označené symbolom [H] . V prípade, že je výrobok označený písmenom  [G], overte si zhodu s RoHS v "Prehlásnie o zhode"

 • Elektrické výrobky so značkou CE vyhovujú smernici RoHS. Tu si môžete prezrieť všetky výrobky vybavené značkou CE a ich certifikáty.
 • Pri výrobkoch, ktoré neobsahujú elektrické a/alebo elektronické súčasti, vystaví SMC na požiadanie certifikát o ich nepoužívaní.

 

Kategórie elektrických a elektronických zariadení podľa smernice RoHS

 1. Veľké spotrebiče pre domácnosť.
 2. Malé spotrebiče pre domácnosť.

 3. IT a telekomunikačné zariadenia.

 4. Spotrebná elektronika.
 5. Osvetľovacie zariadenia.
 6. Elektrické a elektronické nástroje.
 7. Hračky, vybavenie na voľný čas a športy.
 8. Zdravotnícke prostriedky.
 9. Monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov.
 10. Automaty.
 11. Iné EEZ, ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.

Výrobky SMC spadajú do kategórií 9 a 11.

 

Vyňaté aplikácie/materiály produktov SMC

6(a): Olovo ako legujúci prvok v oceli na účely obrábania a v pozinkovanej oceli obsahujúcej až 0,35 hmotnostných percent olova

6(b): Olovo ako legujúci prvok v hliníku obsahujúci až 0,4 hmotnostných percent olova

6(c): Zliatina medi obsahujúca až 4 hmotnostné percentá olova

7(a): Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny na báze olova obsahujúcej 85 hmotnostných percent alebo viac olova)

7(b): Olovo v spájkach pre servery, systémy úložísk a úložné polia, zariadenia sieťovej infraštruktúry na prepínanie, signalizáciu, prenos a správu siete v telekomunikáciách

7(c)-I: Elektrické a elektronické súčiastky obsahujúce olovo v skle alebo keramike inak ako keramické dielektrikum v kondenzátoroch, napr. piezoelektrické zariadenia alebo v zmesi sklenenej alebo keramickej matrice

7(c)-II: Olovo v keramickom dielektriku v kondenzátoroch pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC alebo vyššie

8(b): Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch

 

V SMC sa zaväzuje k ekologickej zodpovednosti

V spoločnosti SMC sa zaväzujeme k dodávkam ekologických výrobkov
SMC uznáva, že ochrana životného prostredia Zeme je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým čelí ľudská rasa, a že naším príspevkom je vývoj a dodávka výrobkov šetrných k životnému prostrediu.

 

S vedomím tohto sme vytvorili nasledujúcich sedem pravidiel:

 • Znižovať množstvo súčastí škodlivých pre životné prostredie
 • Znižovať hluk, vibrácie a zápach
 • Snažiť sa o energeticky nenáročné výrobky
 • Zachovávať prírodné zdroje
 • Brať do úvahy prepravu a balenie
 • Ohľaduplne likvidovať odpad
 • Zverejňovať informácie o ekologických činnostiach.

 
Vyššie uvedené ukazuje našu interpretáciu založenú na právnych predpisoch platných k júnu 2021.
Zákazníci, ktorí kupujú výrobky SMC na použitie v zariadeniach vyhovujúcich smernici RoHS, by si mali smernicu preštudovať, aby porozumeli ich zákonným povinnostiam.