Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SMC priemyselná automatizácia s.r.o.

SMC sa za každých okolností snaží o optimálne partnerstvo pre zákazníkov. V prípade nesúhlasu alebo nedorozumení sa SMC bude vždy snažiť o dohodu so zákazníkom. Aby sme sa vyhli problémom pri takýchto riešeniach, uvádzame v prípade obchodov s obchodníkmi, ktorí sú zaregistrovaní k obchodnom registri, tieto Všeobecné obchodné podmienky. Dohoda Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru z 11.04.1980, Spolková zbierka zákonov, je výslovne vylúčená.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci, spoločnosť SMC Priemyselná automatizácia spol., s.r.o. (ďalej len „SMC"), sa usiluje o to, aby vzťahy s obchodnými partnermi boli vždy optimálne. V prípade nezrovnalostí či nedorozumení sa SMC vždy snaží dospieť k obojstranne korektnému riešeniu situácie. Pre uľahčenie nájdenia solídneho a korektného riešenia týchto prípadov sú vytvorené nasledujúce obchodné podmienky.

1.2 Tieto obchodné podmienky platia pre všetky obchodné prípady vrátane tých, ktoré vzniknú prostredníctvom internetovej aplikácie prístupnej z oficiálnych internetových stránok spoločnosti. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

1.3 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej aplikácie pre dopyty a objednávky je spoločnosť SMC. Všetky aktuálne kontaktné informácie nájdete v sekcii „Kontakt" na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti www.smc.sk.

1.4 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení platnom v okamihu uzatvorenia zmluvy (ďalej len „obchodný zákonník").

2. Používanie produktu

2.1 Produkty firmy SMC sú koncipované a plánované na použitie v priemyselných automatizovaných zariadeniach.

2.2 Každé nariadenie použiť alebo samotné použitie produktov SMC nad rámec účelu, ktorý uvádza SMC, si vyžaduje písomnú žiadosť od SCM a explicitné dokázateľné schválenie od SMC.

2.3 Ak sa SMC produkty použili spôsobom, ktorý SMC neplánovala a neschválila alebo si objednávateľ vybral alebo nariadil použitie, ktoré je v rozpore s nariadeniami, je ručenie SMC za škody, ktoré takýmto spôsobom vzniknú, vylúčené a objednávateľ odškodní SMC v prípade akýchkoľvek nárokov poškodených osôb. Objednávateľ znáša dôkazné bremeno v prípade, že sa produkty použili na plánovaný účel a bol schválený od SMC.

3. VYMEDZENIE POJMOV

3.1 SMC je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva druhej zmluvnej strane tovar alebo poskytuje služby.

3.2 Obchodné podmienky sú zmluvným dojednaním medzi oboma zmluvnými stranami, presne špecifikované v tomto dokumente.

3.3. Expedovaním tovaru sa rozumie okamih, keď SMC kupujúcemu umožní s tovarom nakladať v mieste plnenia (ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo SMC). Ak má SMC tovar odoslať, rozumie sa expedíciou tovaru jeho odovzdanie prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho.

4. ROZSAH PLATNOSTI

4.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky tovaru, a obdobné platí aj pre dodávky služieb či iného plnenia, a to vždy v súvislosti s príslušným individuálne učineným dojednaním ohľadom konkrétneho obchodného prípadu (ďalej len „tovar").

4.2 Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

4.3 Zmeny dohodnuté oproti týmto obchodným podmienkam platia iba v prípade, pokiaľ boli písomne zo strany SMC akceptované.

5. NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

5.1 Platnosť SMC cenových ponúk je uvedená priamo v texte každého dokumentu. Cenové ponuky nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5.2 Údaje obsiahnuté v katalógoch a inej dokumentácii sú smerodajné výlučne v tom prípade, pokiaľ je na ne v cenovej ponuke a písomnom potvrdení zákazky firmou SMC výslovne odkázané. Ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.3 Všetka dokumentácia z cenových ponúk a projektov je duševným vlastníctvom SMC a bez výslovného predchádzajúceho súhlasu SMC nesmie byť ani rozmnožovaná, ani ďalej sprístupňovaná tretím osobám.

6. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Zmluva sa považuje za uzatvorenú, pokiaľ SMC po prijatí objednávky písomne objednávku potvrdila, a pokiaľ proti tomuto potvrdeniu objednávky neboli preukázateľným spôsobom kupujúcim vznesené námietky, a to najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa odo dňa doručenia potvrdenia objednávky. Ak kupujúci neprijme potvrdenie objednávky alebo jej odmietnutie v primeranej dobe, najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania objednávky, je povinný si overiť, či bola odoslaná a či nedošlo k chybe pri vzájomnej komunikácii.

6.2 Aby boli dodatočné zmeny a doplnenia zmluvy platné, musia byť písomne potvrdené zo strany SMC.

6.3 V prípade dohody o zrušení už uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktorý je uzatvorený z podnetu kupujúceho, je SMC oprávnená si vyúčtovať storno poplatok v minimálni výške 20 (dvadsať) percent hodnoty zákazky.

7. CENY

7.1 Pre prípad pochybností platia ceny uvádzané v eurách, a to pre preclený, nerozbalený tovar zo skladu SMC, tj. bez nakládky, prepravy, poistenia a bez DPH.

7.2 Pri objednávke, ktorá sa objednaným množstvom podstatnou mierou odchyľuje od cenovej ponuky a nezáväznej ponuky, si SMC vyhradzuje právo na zodpovedajúcu úpravu ceny, a to zvlášť v prípadoch, kedy kupujúci neodobral zo svojej strany plnú výšku dopytovaných dodávok. SMC má v týchto prípadoch taktiež právo na zmeny cien so spätnou účinnosťou. Alternatívne môže SMC taktiež trvať na pôvodne dopytovanom plnení.

7.3 V prípade, že hodnota tovaru podľa jednej objednávky nedosahuje čiastku 100 Eur je automaticky účtovaný manipulačný poplatok vo výške 15 Eur.

7.4 Pri objednávkach, týkajúcich sa opráv, budú prevedené úkony, ktoré SMC považuje za nutné a účelné a vyúčtuje ich podľa príslušných aktuálnych hodinových sadzieb vrátane sadzieb náhrad výdavkov. To isté sa vzťahuje aj na pracovné úkony a práce naviac, ktorých nutnosť a účelovosť vyplynie vždy až počas prevádzania servisnej zákazky a zároveň nevyžaduje žiadne zvláštne oznámenie kupujúcemu. V každom prípade je povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady na prestoje, ktoré vzniknú pri oprave priamo na mieste inštalácie.

8. DODACIE PODMIENKY

8.1 Pokiaľ neexistuje žiadna iná odchylná dohoda, potom je dodacia doba splnená expedíciou tovaru z lokálneho slovenského skladu SMC. Expedícia bude uskutočnená najneskôr:

    a) v súlade s termínom expedície uvedenom na potvrdení objednávky, alebo
    b) v deň splnenia všetkých technických, obchodných, administratívnych a finančných podmienok, ktoré musí kupujúci podľa dohody splniť, alebo
    c) v deň uvedený na prípadnom písomnom vyrozumení v prípade oneskorenia dodávky zo strany subdodávateľa SMC.

8.2 SMC je oprávnená realizovať čiastočné aj predčasné dodávky.

8.3 V prípade, že dôjde k predĺženiu dodania v dôsledku okolností, ktoré vznikli na strane SMC, a ktoré ju v zmysle čl. 16 zbavuje zodpovednosti za toto predĺženie, potom bude táto dodacia doba primerane predĺžená.

8.4 Ak došlo k predĺženiu s prijatím kupujúcim, potom môže SMC požadovať buď plnenie, alebo môže od zmluvy úplne, alebo čiastočne odstúpiť a nárokovať si náhradu škody.

8.5 Expedovanie prebieha podľa nášho najlepšieho uváženia pre prípad, že kupujúci nevyžadoval konkrétny dátum dodania. Pokiaľ bude musieť byť tovar pripravený na expedíciu bez zavinenia zo strany SMC ďalej u SMC skladovaný, a to zvlášť vtedy, keď je kupujúci v omeškaní s jeho prevzatím alebo keď je v omeškaní s platbou vyplývajúcich z iných obchodných prípadov, potom je SMC oprávnená účtovať tejto zmluvnej strane mesačné náklady za skladovanie a poistenie vo výške 5% účtovanej čiastky z príslušnej dodávky.

8.6 Hneď, ako je zásielka doručená, je kupujúci povinný príslušný tovar okamžite skontrolovať, a to obzvlášť jeho úplnosť, neporušenosť obalu a prípadné poškodenie. V prípade nezrovnalostí je kupujúci povinný vyznačiť ich v dodacom alebo prepravnom liste a bez zbytočného odkladu informovať prepravcu a SMC. Defekty, ktoré nebránia riadnemu používaniu dodaného tovaru, neoprávňujú kupujúceho k tomu, aby danú zásielku neprevzal.

8.7 Ak nie je dohodnuté inak, platí pre predaj tovaru dodacia podmienka EXW (Ex Works) - pripravené k vyzdvihnutiu zo závodu podľa podmienok INCOTERMS.

8.8 Ak nie je dohodnuté inak, platia podmienky INCOTERMS v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvného vzťahu.

9. MIESTO PLNENIA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

9.1 Pre dodanie a platbu sa za miesto plnenia považuje sídlo SMC, a to aj vtedy, keď bude zmluvné dodanie prebiehať na inom mieste.

9.2 Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím dodávky, prechádza naň nebezpečenstvo škody dňom, keď bol tento tovar pripravený k expedícii.

10. SPӒTNÉ PREVZATIE TOVARU

10.1 Ak sa zmluvné strany dohodnú, že sa zmluva ruší a že kupujúci je oprávnený vrátiť dodaný tovar alebo jeho časť, má SMC v prípade spätného prevzatia tovaru po dôkladnom preskúmaní danej obchodnej veci právo na vyúčtovanie manipulačných poplatkov z dôvodu opätovného uskladnenia tovaru, resp. nákladov spojených s touto manipuláciou, a to v minimálnej výške 20 (dvadsať) percent z predajnej ceny. Z procesu spätného prevzatia je automaticky vylúčený tovar použitý, bez originálneho balenia, ďalej tovar, ktorý bol upravovaný na základe špecifických požiadaviek kupujúceho a tovar, ktorý je ďalej nepredajný.

11. PLATOBNÉ PODMIENKY

11.1. SMC vyžaduje vždy pri prvom odbere platbu vopred, ak sa nedohodnú inak. V prípadoch, keď SMC netrvá na platbe vopred, hradí kupujúci cenu tovaru podľa daňového dokladu (faktúry) vystaveného k dátumu expedície tovaru kupujúcemu.

11.2 Daňový doklad (faktúru) zašle SMC vždy na adresu uvedenú kupujúcim, príp. na jeho e-mailovú adresu. Prípadné nedoručenie kupujúcemu, pokiaľ tento neodkladne neoznámil zmenu adresy alebo pokiaľ adresa nie je funkčná, nemá vplyv na splatnosť faktúry. Považuje sa za doručenú tretí pracovný deň po jej odoslaní.

11.3 Kupujúci nemá právo na zadržanie či započítanie platieb z dôvodu nároku vyplývajúceho zo záruky či z iných vzájomných nárokov, ktoré SMC neuznala.

11.4 Za okamih plnenia platby sa považuje deň, kedy SMC môže s platbou disponovať.

11.5 Za uhradenú sa považuje platba uskutočnená v dohodnutej fakturačnej mene na tomu zodpovedajúci SMC bankový účet. V ostatných prípadoch môže byť prichádzajúca platba považovaná za neuskutočnenú a vrátená ako neidentifikovateľná.

11.6 Pokiaľ je kupujúci so zmluvnou platbou či iným plnením v omeškaní, potom SMC môže: a) odsunúť plnenie svojich vlastných záväzkov do tej doby, pokiaľ nebudú tieto či iné plnenia prevedené,

    b) nárokovať primerané predĺženie dodacej doby,
    c) požadovať splatenie celej zostávajúcej ešte nezaplatenej čiastky kúpnej ceny a od splatnosti účtovať úroky z oneskorenia v zákonnej výške, alebo
    d) po stanovení primeranej dodatočnej doby odstúpiť od zmluvy.

11.7 Kupujúci je v každom prípade povinný SMC nahradiť náklady vzniknuté v súvislosti s upomínaním a vymáhaním ako ďalšiu škodu v dôsledku omeškania, a to aj vtedy, ak je krytá úrokmi z omeškania.

11.8 Poskytované rabaty alebo dobropisy platia s odkladacou podmienkou až do úplného zaplatenia záväzku.

12. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

12.1 SMC si vyhradzuje vlastníctvo všetkého z jej strany dodaného tovaru až do úplného zaplatenia všetkých fakturovaných čiastok, vrátane všetkých prípadných úrokov a nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania.

12.2 Kupujúci upovedomí SMC o všetkých opatreniach učinených tretími osobami, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť vlastnícke právo SMC k tovaru. V prípade insolventnosti kupujúceho alebo nariadenia exekúcie na majetok kupujúceho má SMC nárok na vyňatie všetkého ešte nie úplne zaplateného tovaru z konkurznej podstaty alebo zo súpisu vecí určených k predaju v rámci exekúcie.

12.3 Pokiaľ kupujúci odcudzí tovar pred úplným zaplatením kúpnej ceny a prípadného príslušenstva (úroku a nákladov vzniknutých v dôsledku predĺženia) a na nadobúdateľa prejde v súlade s § 446 Obchodného zákonníka vlastnícke právo na tovar, postupuje kupujúci už teraz SMC svoje pohľadávky za nadobúdateľa tohto tovaru, a to až do výšky neuhradenej pohľadávky SMC za kupujúceho z titulu kúpnej ceny tovaru vrátane DPH a prípadného príslušenstva, a to nezávisle na tom, či bol tovar pred ďalším predajom akýmkoľvek spôsobom spracovaný. Kupujúci je povinný poskytnúť SMC na jeho žiadosť všetky informácie o postúpených pohľadávkach a nadobúdateľoch tovaru, odovzdať všetky podklady potrebné k vymáhaniu postúpených pohľadávok a oznámiť nadobúdateľom tovaru postúpenie pohľadávok.

13. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

13.1 SMC zodpovedá za zjavné chyby tovaru, pokiaľ ich kupujúci oznámi bez zbytočného odkladu potom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Za primeranú dobu pre zistenie chyby tovaru sa považuje 5 pracovných dní od jeho prevzatia.

13.2 SMC zodpovedá za skryté chyby tovaru oznámené mu kupujúcim bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil, či pri dostatočnej starostlivosti zistiť mohol, najneskôr však do dvanásť mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

13.3 Podmienkou zodpovednosti SMC je vždy, že kupujúci oznámi chybu tovaru s jej konkrétnymi prejavmi písomne, a to vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa chyba prejavila prvýkrát.

13.4 SMC môže odmietnuť zodpovednosť za chyby tovaru, pri ktorých nie je konkrétne preukázateľné, že ich dodala SMC, zvlášť pre prípadné odstránenie identifikačných štítkov či iného označenia na tovare dodaného SMC zo strany kupujúceho.

13.5 V prípade, že je zhotovovaný tovar SMC na základe konštrukčných údajov, výkresu, prototypu/modelu alebo ďalších špecifikácií kupujúceho, potom sa zodpovednosť z chybného plnenia zo strany SMC vzťahuje len na to, že výroba bola realizovaná podľa týchto poskytnutých údajov.

14. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

14.1 Záručná doba činí 12 mesiacov od dodania tovaru. Záručná doba začína taktiež okamihom prechodu rizika podľa čl. 9.

14.2 Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď

    a) kupujúci sám prevádzal opravy alebo inak do tovaru zasahoval, 
    b) tovar nebol použitý podľa odporúčaných pravidiel uvedených v poslednej verzii katalógu Best Pneumatic, 
    c) tovar dosiahol časový limit a/alebo limit počtu pracovných cyklov svojej životnosti, 
    d) časový limit životnosti nebol dosiahnutý, avšak limit počtu pracovných cyklov bol dosiahnutý.

14.3 Nárok zo záruky vzniká len vtedy, pokiaľ kupujúci SMC oznámil vzniknuté chyby písomnou formou ihneď po ich zistení alebo po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosti zistiť. V prípade chyby uplatnenej v dobe platnosti záruky SMC podľa vlastnej voľby chybný tovar nahradí, alebo ho priamo na mieste opraví, popr. ho zašle na opravu.

14.4 Pokiaľ si SMC nechá zaslať späť chybný tovar z dôvodu opravy alebo výmeny, potom kupujúci preberá náklady a riziko spojené s prepravou, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Zasielanie opraveného alebo vymeneného tovaru späť kupujúcemu je realizované na náklady a riziko SMC, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

14.5 Pre práce vykonávané v réžii kupujúceho, na ktoré sa vzťahuje záruka, je nutné zadarmo poskytnúť v súlade s príslušnými predpismi náležite odborných pracovníkov (napr. osoby majúce oprávnenie na zapájanie, odpájanie zariadení) a pomocné pracovné sily, ďalej tiež zdvíhacie zariadenie, lešenie, drobný materiál atď. Prípadné vymenené diely, ktoré boli nahradené za iné, sa stávajú vlastníctvom SMC.

14.6 Pri predaji použitého tovaru aj pri prevzatí objednávok na opravu alebo pri pozmeňovaní alebo prestavbe tovaru nepreberá SMC žiadnu záruku.

14.7 Zo záruky sú vylúčené chyby, ktoré vznikli v dôsledku inštrukcií a montáže, za ktoré SMC nenesie zodpovednosť, a ktoré nevznikli jeho vinou napr. z dôvodu nedostatočného vybavenia, nerešpektovania inštalačných pokynov a podmienok užívania, preťažovania príslušných dielov nad rámec uvádzaný SMC, či v dôsledku nesprávnej manipulácie a používania nevhodných prevozných materiálov. To isté sa vzťahuje aj na chyby, ktoré sa dajú odvodiť z dokumentácie poskytnutej kupujúcemu. SMC nenesie zodpovednosť ani za poškodenie vplyvom zásahu tretích osôb, atmosférických výbojov, prepätia a chemických účinkov. Poskytnutie záruky sa nevzťahuje ani na výmenu dielov podliehajúcich prirodzenému opotrebovaniu.

14.8 Záruka sa z dôvodu záručných prác a dodávok prevádzaných v záruke nepredlžuje ani nezačína bežať znovu. Od začiatku záručnej doby nepreberá SMC žiadne ďalšie pokračujúce ručenie než to, ktoré je určené v tomto odseku.

14.9 Ustanovenia čl. 13 ods. 4 a 5 týchto obchodných podmienok platia obdobne aj pre uplatňovanie práv zo záruky.

15. NÁHRADA ŠKODY

15.1 Pri nedodržaní podmienok týkajúcich sa montáže, uvedenia do prevádzky a používania alebo pri nedodržaní úradných predpisov je vylúčená akákoľvek náhrada škody.

15.2 Týmto obmedzením povinnosti k náhrade škody je nutné v plnom rozsahu zaviazať prípadných odberateľov, a to so záväzkom k ďalšej reťazovej viazanosti.

15.3 V každom prípade sa prípadná povinnosť SMC k náhrade škody s konečnou platnosťou limituje cenou objednávky.

16. VYŠŠIA MOC

16.1 Zmluvné strany sú úplne alebo čiastočne oslobodené od riadneho plnenia zmluvy v prípade, že sa vyskytli prekážky v dôsledku vyššej moci. Udalosťami vzniknutými vplyvom vyššej moci sa rozumejú výhradne také udalosti, ktoré sú pre strany nepredvídateľné a neodvrátiteľné a nevznikli v dôsledku ich pôsobnosti. Na štrajk a demonštráciu pracovníkov je taktiež potrebné pozerať ako na udalosť vyššej moci.

16.2 Kupujúci, u ktorého vznikli prekážky z dôvodu udalosti vyššej moci, sa však môže na vyššiu moc odvolávať iba v tom prípade, pokiaľ SMC ihneď, najneskôr však do 5 (päť) kalendárnych dní, oznámi začiatok a zároveň tiež predpokladaný koniec vzniknutej prekážky, a to formou písomného stanoviska, v ktorom musí byť uvedená príčina udalosti, očakávaný dopad a predpokladaná doba predĺženia. Vyššie uvedená lehota je dodržaná, pokiaľ je behom nej príslušné písomné stanovisko SMC preukázateľne doručené.

16.3 Zmluvné strany majú v prípade udalosti vzniknutej vplyvom vyššej moci povinnosť všemožne vyvinúť úsilie a podniknúť kroky vedúce k odstráneniu, resp. zmierneniu sťažených podmienok a očakávaných škôd, a druhú stranu o tom priebežne informovať. Inak sú povinní druhej strane nahradiť škodu.

16.4 Termíny a lehoty, ktoré nie je možné v dôsledku existencie vyššej moci dodržať, budú predĺžené maximálne o dobu existencie vyššej moci alebo eventuálne o obdobie vymedzené dohodou oboch strán. Pokiaľ pretrváva okolnosť vyššej moci dlhšie ako 4 týždne, zaväzujú sa obe zmluvné strany cestou vyjednávania hľadať riešenie dopadu takto vzniknutých komplikácií. V prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode ako danú situáciu vyriešiť, potom SMC môže od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť.

17. PRIEMYSELNÉ A AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANA DÁT

17.1 V prípade, že SMC bude zhotovovať nejaký výrobok na základe konštrukčných údajov, výkresu, prototypu alebo iných špecifikácií kupujúceho, je tento povinný pre prípad eventuálneho porušenia ochranných práv zaistiť, aby SMC bola bez ujmy a nemohla byť žalovaná.

17.2 Strany sa zaväzujú k tomu, že budú voči tretím osobám bez výnimiek dodržiavať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s naviazaným obchodným vzťahom.

18. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

18.1 Všetky osobné údaje, ktoré sú SMC zverené, nebudú bez súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

18.2 O zmenu či vymazanie je možné požiadať kedykoľvek e-mailom.

19. OSTATNÉ USTANOVENIA

19.1 SMC si vyhradzuje právo na technické zmeny týchto obchodných podmienok, resp. opravy tlačových chýb.

19.2 Všetky oznámenia a komunikácia strán v súvislosti s uzavretím zmluvy a jej realizáciou si vyžadujú vždy aj písomnú formu, pričom písomná forma je zachovaná, pokiaľ sú učinené elektronicky a sú správne adresované. Zodpovednosť za oznámenie správnej adresy a prípadných zmien v adrese nesie kupujúci.

19.3 Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi SMC a kupujúcim nesmú byť kupujúcim prevedené na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu SMC.

19.4 V prípade riešenia sporov bude rozhodované príslušným súdom podľa sídla SMC.

19.5 Toto znenie Všeobecných obchodných podmienok platí od 01.08.2020

Všeobecné obchodné podmienky