Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

RoHS Direktivet

För att vi bryr oss

RoHS Direktivet 2011/65/EU

RoHS är den europeiska förordningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, som upphävde direktiv 2002/95/EC. Vanligen känt som det blyfria direktivet har RoHS ett ganska enkelt syfte: att begränsa användningen av följande sex farliga ämnen:

 • Bly: 1000 ppm eller mindre
 • Kvicksilver: 1000 ppm eller mindre
 • Kadmium: 100 ppm eller mindre
 • Hexavalent krom: 1000 ppm eller mindre
 • Polybromerade bifenyler (PBB): 1000 ppm eller mindre
 • Polybromerade difenyletrar (PBDE): 1000 ppm eller mindre.

Sedan direktivet började ha full effekt 2006, jobbar vi på SMC aktivt för att gradvis anpassa alla våra produkter till det. Du kan se alla SMCs produkter som överensstämmer med RoHS här.

 

Identifiera RoHS produkter

RoHS-kompatibla produkter identifieras med RoHS- eller G-märket i katalogen, på produkt- eller förpackningsetiketterna.

 

                                

 

Undantagna applikationer och material

 • Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramiska delar
 • Bly som legeringselement i stål för bearbetningsändamål
 • Kopparlegering
 • Bly som legeringselement i aluminium
 • Bly i hårdlödning
 • Bly i lager och bussningar för kompressorer som innehåller kylmedel som används i (HVACR) applikationer
 • Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter.

Engagemang i miljö och hållbarhetsfrågor

Bevarande av jordens miljö är en av de viktigaste utmaningarna för mänskligheten och SMCs bidrag är att utveckla och leverera miljövänliga produkter.

Detta åtagande omvandlas till följande sju principer:

 • Minskning av miljöskadliga komponenter
 • Minskning av buller, vibrationer
 • Fokusera på energioptimerade produkter
 • Bevarande av naturresurser
 • Beakta transport och förpackningar
 • Beakta avfallshantering
 • Information om ”gröna aktiviteter”.

Ovanstående information är vår tolkning grundad på lagar och regler från och med augusti 2017.

Kunder som köper SMC-produkter för användning i RoHS-kompatibel utrustning bör studera direktivet för att förstå sina juridiska skyldigheter.