Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

RoHS Direktivet

För att vi bryr oss

RoHS Directive 2011/65/EU
Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) är den europeiska förordningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS har ett ganska enkelt syfte: att begränsa användningen av följande tio ämnen och den maximala koncentrationen av dessa ämnen i homogena material:

Bly (0,1 %)
Kvicksilver (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Hexavalent krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)

Identifiera RoHS produkter

RoHS -kompatibla produkter är markerade med symbolen [H] på produkten och förpackningsetiketterna. För överensstämmelse gällande produkter med symbolen [G], kontrollera dess Deklaration om överensstämmelse (EU-försäkran om överensstämmelse).

 • Elektriska och elektroniska produkter med CE-märkning är i överensstämmelse med RoHS. Visa alla CE-märkta produkter och deras certifikat här.
 • För produkter som inte innehåller elektriska och/eller elektroniska komponenter, kan SMC utfärda ett s.k. Non-use certifikat på begäran.

 

Kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av RoHS-direktivet

 1. Stora hushållsapparater.
 2. Små hushållsapparater.
 3. IT- och telekommunikationsutrustning.
 4. Konsumentutrustning.
 5. Belysningsutrustning.
 6. Elektriska och elektroniska verktyg.
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.
 8. Medicintekniska produkter.
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument.
 10. Automater.
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

SMC:s produkter inkluderas i kategorierna 9 och 11.

 

Undantagna applikationer och material bland SMC:s produkter

6(a): Bly som legeringselement i stål, för bearbetningsändamål och i galvaniserat stål, med innehåll upp till 0,35 % viktprocent

6(b): Bly som legeringselement i aluminium som innehåller upp till 0,4 viktprocent bly

6(c): Kopparlegering som innehåller upp till 4 viktprocent bly

7(a): Bly i lödningar med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller 85 viktprocent bly eller mer)

7(b): Bly i lödningar för servrar, system för lagring och lagringsnätverk, infrastrukturutrustning för kontakt, signalering, överföring och nätverkshantering för telekommunikation

7(c)-I: Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik annat än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar eller i en matrisförening av glas eller keramik

7(c)-II: Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer för en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller högre

8(b): Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter

 

At SMC we are committed to Green Procurement

SMC recognises that the conservation of the earth's environment is one of the most important challenges facing the human race and that our contribution is to develop and supply environmentally-friendly products.

This commitment is translated into the foll

SMC:s engagemang i miljö och hållbarhetsfrågor

Bevarande av jordens miljö är en av de viktigaste utmaningarna för mänskligheten och SMCs bidrag är att utveckla och leverera miljövänliga produkter.

Detta åtagande förverkligas genom följande sju principer:

 • Minskning av miljöskadliga komponenter
 • Minskning av buller, vibrationer
 • Fokusera på energioptimerade produkter
 • Bevarande av naturresurser
 • Beakta transport och förpackningar
 • Beakta avfallshantering
 • Information om ”gröna aktiviteter”. 

 

Ovanstående information är vår tolkning grundad på lagar och regler per Juni 2021.
Kunder som köper SMC-produkter för användning i RoHS-kompatibel utrustning bör studera direktivet för att förstå sina
legala skyldigheter.

Du kanske också är intresserad av