Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

EU Direktiv

Standarder i Europa

De direktiv som är relevanta för leverans och användning av komponenter och system som levereras i Europa av SMC Corporation sammanfattas nedan.

Det är olagligt att leverera produkter i EU utan CE-märkning om de måste vara CE märkta. Det är också olagligt att CE-märka en produkt där så inte krävs, så det är viktigt att en deklaration tydligt anger vilka direktivs efterlevnad som krävs. Märkning av produkten är tillverkarens, eller leverantörens ansvar om produkten importeras från land utanför EU.

Alla direktiv som anges nedan (med undantag för maskindirektivet 2006/42/EC) har nyligen omarbetats för att anpassas till det nya rambeslutet gällande lagstiftning 768/2008/EC och förordning (EC) 765/2008. De ersätter direktiven inom parentes nedan. De nya direktiven trädde i kraft helt i april 2016 och anges i EU-försäkran för SMC-produkter från det datumet.

För mer detaljerad information, besök EU:s officiella hemsida för Standarder.

Tryckkärl (SPVD)

Gäller svetsade kärl trycksatta > 0,5 bar, avsedda att innehålla luft eller kväve.

Direktiv om tryckbärande anordningar (PED)

Detta direktiv gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse av tryckbärande produkter och aggregat för media (både flytande och gasformiga) med högsta tillåtna (nominellt) tryck 0,5 bar över atmosfärstrycket. I direktivet finns det fyra kategorier av tryckutrustning: Tryckkärl, rörledningar, säkerhetsanordningar och tryckbärande tillbehör.

Maskindirektivet (MD)

Viktiga hälso- och säkerhetskrav avseende design och konstruktion av maskiner och säkerhetskomponenter.

Gäller en sammansättning av länkade delar eller komponenter, varav minst en rörlig del och som är sammansatta för en specifik applikation. Innehåller också lyftutrustning och säkerhetskomponenter.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Anger gränserna för avgiven elektromagnetisk strålning och immunitet mot elektromagnetisk strålning från andra elektriska och elektroniska apparater. Apparaten definieras som en färdig produkt avsedd att tas i bruk som en enhet, och inkluderar fasta installationer.

Lågspänningsdirektivet (LVD)

Gäller utrustning som arbetar mellan 50VAC och 1000VAC eller 75VDC och 1500VDC.

Utrustning för explosiv atmosfär (ATEX)

ATEX-definitioner: Potentiellt explosiva atmosfärer är atmosfärer som kan bli explosiva på grund av lokala och operativa förhållanden. ATEX-direktivet är avsett för explosiv atmosfär, som definieras som: blandningar med luft under atmosfäriska förhållanden, av brandfarliga ämnen i form av gaser, ångor, dimma eller damm, där förbränning sprider sig till hela den oförbrända blandningen efter antändning.

Följande tillämpningar är uttryckligen uteslutna från ATEX-direktivet och måste överensstämma med andra specifika direktiv: Medicinsk utrustning; Utrustning eller säkerhetsanordningar som ska användas med explosiva eller kemiskt instabila ämnen. Utrustning för inhemska och icke-kommersiella miljöer där en explosiv atmosfär genereras av läckage av bränslegas; Personlig skyddsutrustning; offshore fartyg; mobila enheter och transportmedel.

Se vår portfölj av ATEX kompatibla produkter

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS)

RoHS begränsar användningen av följande sex farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning: Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Kadmium (Cd), Hexavalent krom (Cr6+), Polybromerade bifenyler (PBB), Polybromerad difenyleter (PBDE). PBB och PBDE är flamskyddsmedel som används i flera plastmaterial.

För mer information om SMC: s åtagande för grön upphandling, besök vår RoHS websida.