Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

EU direktive

Zavezanost SMC-ja evropskim standardom

Spodaj so povzete direktive, ki so pomembne za dobavo in uporabo komponent in sistemov, ki jih v Evropi dobavlja korporacija SMC.

Po datumu uveljavitve, je v EU nezakonita dobava izdelkov brez oznake CE, če gre za izdelke, ki morajo nositi to oznako. Prav tako je nezakonito označevanje z oznako CE na tistih proizvodih, kjer to ni potrebno. Zato je pomembno, da spremna dokumentirana izjava jasno navaja, za katere direktive se zahteva skladnost. Označevanje izdelka je odgovornost proizvajalca ali dobavitelja v primeru, da je izdelek uvožen izven EU.

Vse spodaj naštete direktive (razen Direktive o strojih 2006/42/EC) so bile pred kratkim revidirane tako, da so usklajene v okviru novega zakonodajnega sklepa 768/2008/EC  in Uredbe (EC) 765/2008. Nadomeščajo direktive v oklepajih spodaj. Nove direktive so v celoti začele veljati aprila 2016 in so navedene na izjavah o skladnosti izdelkov SMC od tega datuma dalje.

Za podrobnejše informacije obiščite uradno spletno stran EU za harmonizirane standarde.

Preproste tlačne posode (SPVD)

Velja za varjene posode pod tlakom> 0,5 bara, namenjene za zrak ali dušik.

Direktiva o tlačni opremi (PED)

Ta direktiva se uporablja za načrtovanje, proizvodnjo in oceno skladnosti izdelkov, ki vsebujejo tlak in fluidne sklope ter lahko delujejo na tlaku višjem od 0.5 Bar-a nad atmosferskim tlakom (velja za tekočine in pline). Za namene direktive obstajajo štiri kategorije tlačne opreme: tlačne posode, cevovodi, varnostna oprema in tlačna oprema.

Direktiva o strojih (MD)

Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve povazane z načrtovanjem in izdelavo strojev in varnostnih komponent
 
Nanaša se na sklop povezanih delov ali komponent, od katerih je vsaj eden gibljiv in ki so povezani za določeno uporabo. Vključuje tudi dvižno opremo in varnostne komponente.

Elektromagnetna združljivost (EMC)

Določa meje emisije elektromagnetnega sevanja električnih in elektronskih naprav ter odpornost proti EM sevanju. Naprava je opredeljena kot končni izdelek, namenjen za uporabo kot samostojna enota, vključno s fiksnimi inštalacijami.

Nizkonapetostna direktiva (LVD)

Velja za opremo, ki delujejo med 50 V in 1000 VAC ali 75 V in 1500 VDC.

Oprema za eksplozivne atmosfere (ATEX)

Opredelitve ATEX: Potencialno eksplozivne atmosfere so atmosfere, ki lahko zaradi lokalnih in obratovalnih razmer postanejo eksplozivne. Direktiva ATEX zadeva eksplozivne atmosfere, ki so opredeljene kot: zmesi z zrakom v atmosferskih pogojih, vnetljive snovi v obliki plinov, hlapov, meglice ali prahu, v katerih se zgorevanje po vžigu širi na celotno negorljivo zmes.
 
Naslednje aplikacije so izrecno izključene z direktivo ATEX in morajo biti v skladu z drugimi posebnimi direktivami: medicinski pripomočki; oprema ali varnostne naprave, ki se uporabljajo z eksplozivnimi ali kemično nestabilnimi snovmi; oprema za domača in nekomercialna okolja, kjer nastaja eksplozivna atmosfera zaradi uhajanja gorivnega plina; osebna varovalna oprema;  plovila; mobilne enote in prevozna sredstva.
 
Oglejte si naš nabor ATEX skladnih izdelkov .

Omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Omejuje uporabo naslednjih šestih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi: svinec (Pb), živo srebro (Hg), kadmij (Cd), šestvalentni krom (Cr6 +), polibromirani bifenili (PBB), polibromirani difenil eter (PBDE). PBB in PBDE sta zaviralca gorenja, ki se uporabljata v večih plastičnih materialih.
 
Za več podrobnosti o zavezanosti SMC-ja k zelenim naročilom, obiščite našo RoHS stran .