Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

EU-direktiver & Smiley-ordningen

SMC's forpligtelse over for europæiske standarder

Da SMC producerer og markedsfører fødevarekontaktmaterialer skal du naturligvis kunne findes vores smiley-kontrolrapporter på Fødevarestyrelsens findsmiley-hjemmeside. Klik her og se rapporterne

De direktiver, der er relevante for levering og anvendelse af komponenter og systemer leveret i Europa af SMC Corporation er opsummeret nedenfor.

Det er ulovligt at levere produkter uden CE-mærkning i EU efter datoen for, hvornår CE-mærkning er et krav til det pågældende produkt. Det er også ulovligt at CE-mærke et produkt, hvor det ikke er påkrævet. Derfor er det vigtigt, at den medfølgende overensstemmelseserklæring klart angiver, hvilke direktiver der overholdes. Mærkning af produktet er producentens eller leverandørens ansvar, hvis produktet importeres fra lande uden for EU.

Alle nedenstående direktiver (med undtagelse af maskindirektivet 2006/42/EF) er for nylig blevet omarbejdet for at tilpasse dem til den nye lovgivningsmæssige rammeafgørelse 768/2008/EF og forordning (EF) 765/2008. De erstatter direktiverne i parentes nedenfor. De nye direktiver trådte i kraft fuldt ud i april 2016 og er citeret på overensstemmelseserklæringer på SMC-produkter fra denne dato.

Der findes mere detaljerede oplysninger på EU's officielle websted for  Harmoniserede standarder.

Simple trykbeholdere (SPVD)

Gælder svejsede beholdere udsat for tryk >0,5 bar, som er beregnet til at indeholde luft eller kvælstof.

Direktiv om trykbærende udstyr (Pressure Equipment Directive, PED)

Direktivet omfatter konstruktion, produktion og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr for både gas (luft) og væske ved et tryk på mere end 0,5 bar over atmosfærisk tryk. Direktivet har til hensigt at sikre fire kategorier af Trykbærende udstyrBeholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør.

Maskindirektiv (MD)

Vigtige krav til sundhed og sikkerhed vedrørende design og konstruktion af maskiner og sikkerhedskomponenter.
 
Omfatter en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig og som er forbundne med henblik på en bestemt anvendelse. Omfatter også løfteudstyr og sikkerhedskomponenter.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Angiver grænserne for emission af elektromagnetisk stråling fra, og immunitet over for elektromagnetisk stråling fra elektriske og elektroniske apparater. Apparater defineres som et færdigt produkt, der er beregnet til at blive taget i brug som en enkelt enhed, herunder faste installationer.

Lavspænding (LVD)

Omfatter udstyr, der arbejder mellem 50V og 1000V vekselstrøm eller 75V og 1500V jævnstrøm.

Udstyr til eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)

ATEX-definitioner: Potentielt eksplosionsfarlig atmosfære er områder, der kan blive eksplosionsfarlige på grund af lokale og driftsmæssige forhold. ATEX-direktivet omfatter eksplosionsfarlig atmosfære, der defineres som: Blandinger med luft under atmosfæriske forhold, af brandbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding.
 

Følgende anvendelser er udtrykkeligt udelukket fra ATEX-direktivet og skal overholde andre specifikke direktiver: Medicinsk udstyr, udstyr eller sikkerhedsanordninger til anvendelse med eksplosive eller kemisk ustabile stoffer, udstyr til privatbrug og ikke-kommercielle miljøer, hvor en eksplosiv atmosfære genereres af lækage af brændstofgas, personligt beskyttelsesudstyr, offshore-fartøjermobile enheder og transportmidler.

 
Se vores portefølje af ATEX-kompatible produkter.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS)

Direktivet begrænser brugen af følgende seks farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr: Bly (Pb), Kviksølv (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chrom (Cr6+), Polybromerede biphenyler (PBB), Polybromerede diphenylethere (PBDE). PBB og PBDE er brandhæmmende stoffer, som anvendes i forskellige plastmaterialer.
 

Besøg vores side, som er dedikeret til RoHS, for at læse mere om SMC’s forpligtelse til grønne indkøb.