Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

EU direktive

SMC - predanost europskim standardima

Tablica u nastavku sažeto prikazuje direktive koje su važne za isporuku i korištenje komponenti i sustava isporučenih u Europi od SMC korporacije.

Nezakonita je isporuka proizvoda bez CE oznake u zemljama Europske unije, koji podliježu pravilima direktive te moraju sadržavati CE oznaku. Također je protuzakonito staviti CE oznakom na proizvod za koji to nije zahtijevano. Proizvod mora biti popraćen svom relevantnom dokumentacijom koja jasno prikazuje kojoj direktivi proizvod podliježe. Postavljanje CE oznake na proizvod dužnost je proizvođača ili dobavljača ukoliko je proizvod uvezen iz zemalja izvan EU-a.

Sve niže navedene direktive (s izuzetkom Direktive o strojevima 2006/42/EZ) nedavno su usklađene s novim zakonodavnim okvirom Odluke 768/2008/EZ i Uredbe (EZ) br. 765/2008. One zamjenjuju direktive u zagradama ispod. Nove direktive u potpunosti stupaju na snagu u travnju 2016. godine i citirane su na izjavama o sukladnosti SMC proizvoda od tog datuma.

Za više informacija posjetite službenu stranicu EU-a za usklađene norme.

 

Jednostavne tlačne posude (SPVD)

Primjenjuje se na zavarene posude pod tlakom > 0,5 bar-a, a namijenjen je za komprimirani zrak ili dušik.

Direktiva o tlačnoj opremi (PED)

Direktiva sadržava samjernice za projektiranje, proizvodnju i ocjenu sukladnosti proizvoda koji mogu raditi pri višim tlakom > 0,5 bar-a iznad atmosferskog tlaka (za tekućine i plinove). Zbog potrebe ove direktive postoje četiri kategorije "Tlačne opreme": tlačne posude, cjevovod, sigurnosni pribor i tlačna oprema.

Direktiva o strojevima (MD)

Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi koji se odnose na projektiranje i izgradnju strojeva i sigurnosnih komponenti.
To se odnosi na niz povezanih dijelova ili komponenti, od kojih je najmanje jedan pokretan i spojen na određenu aplikaciju. Uključuje također i pribor za dizanje i sigurnosne komponente.

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)

Određuje ograničenja na emisije elektromagnetskog zračenja i otpornost na EM zračenja, električnih i elektroničkih proizvoda. Proizvod se definira kao finalni uređaja ili kao kombinacija tih proizvoda, koji se smatraju kao zasebne funkcionalne cjeline dostupnih na tržištu za krajnjeg korisnika.

LVD direktiva (LVD)

Odnosi se na električnu opremu koja radi pri naponu između 50V i 1000V AC ili 75V i 1500V DC.

Oprema za eksplozivnu atmosferu (ATEX)

Definicija ATEX-a: Potencijalno eksplozivna atmosfera je atmosfera koja bi mogla postati eksplozivna zbog lokalnih uvjeta i uvjeta rada. ATEX direktiva se odnosi na eksplozije koje se definiraju kao mješavina zapaljivih tvari u obliku plinova, para, magle ili prašine i zraka u atmosferskim uvjetima, u kojima se nakon paljenja izgaranje širi na cijelu neizgorjelu smjesu.
 
Sljedeće aplikacije su izričito isključene iz ATEX direktive i moraju biti u skladu s drugim specifičnim direktivama: medicinskim proizvodi; oprema ili drugi sigurnosni uređaj koji će se koristiti s eksplozivnim ili kemijski nestabilnim tvarima; oprema u domaćim i nekomercijalnim uvjetima gdje su eksplozivne atmosfere stvorene od istjecanja pogonskih goriva; osobna zaštitna oprema, pomorska plovila, mobilne jedinice i prijevozna sredstva.
 
Proučite koji su naši proizvodi sukladni ATEX direktivi

Ograničenje upotrebe određenih opasnih tvari (RoHS)

Ograničava korištenje sljedećih šest opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi: olovo (Pb), živa (Hg), kadmij (Cd), heksavalentni krom (CR6 +), polibromirani bifenili (PBB), polibromirani difentil-eteri (PBDE). PBB i PBDE su inhibitori plamena koji se koriste u raznim plastičnim masama.
 
Za više informacija o SMC-ovim nastojanjima da djeluje ekološki posjetite našu RoHS stranicu.