Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Směrnice EU

Závazek společnosti SMC k evropským normám

Níže uvedená tabulka shrnuje směrnice, které se vztahují k dodávkám a použití komponent a systémů, které v Evropě dodává společnost SMC.

Je nezákonné dodávat výrobky v EU po datu nabytí účinnosti bez označení CE, pokud se vyžaduje, aby toto označení nesly. Je také nezákonné opatřit označením CE výrobek, u něhož se to nevyžaduje, proto je důležité, aby podpůrné dokumentované prohlášení jasně ukazovalo, se kterou směrnicí se shoda vyžaduje. Opatření výrobku značkou je povinností výrobce nebo dodavatele, pokud se výrobek dováží ze zemí mimo EU.

Všechny směrnice uvedené níže (s výjimkou směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES) byly v nedávné době přepracovány, aby byly v souladu s rozhodnutím Nového legislativního rámce 768/2008/ES a Nařízením (ES) 765/2008. Nahrazují směrnice v závorce níže. Nové směrnice vstoupily plně v platnost v dubnu 2016 a od tohoto data jsou uváděny v prohlášení o shodě výrobků společnosti SMC.

Podrobnější informace naleznete na úřední webové stránce EU pro Harmonizované normy.

Jednoduché tlakové nádoby (SPVD)

Platí pro svařované nádoby o tlaku > 0.5 bar určené pro vzduch nebo dusík.

Směrnice pro tlaková zařízení (PED)

Tato směrnice platí pro návrh, výrobu a posouzení shody tlakových výrobků a sestav pro tekutiny (jak kapalné, tak plynné) s maximálním přípustným (jmenovitým) tlakem větším než 0.5 bar nad atmosférickým tlakem. Pro účely této směrnice existují čtyři kategorie „tlakových zařízení“: nádoby, potrubí, bezpečnostní příslušenství a tlaková příslušenství.

Směrnice o strojních zařízeních (MD)

Podstatné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se k návrhu a konstrukci strojních zařízení a bezpečnostních komponent.

Vztahuje se na sestavu spojených součástí nebo komponent, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, a které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní použití. Také zahrnuje zvedací zařízení a bezpečnostní komponenty.

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Určuje limity emisí elektromagnetického záření z elektrických a elektronických přístrojů a imunity vůči elektromagnetickému záření těchto přístrojů. Přístroj je definován jako hotový výrobek, který je určen pro uvedení do provozu jako samostatná jednotka, včetně pevných zařízení.

Nízké napětí (LVD)

Platí pro zařízení pracující v rozmezí 50 V až 1000 V střídavého proudu nebo 75 V až 1500 V stejnosměrného proudu.

Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Definice ATEX: Potenciální prostředí s nebezpečím výbuchu jsou prostředí, která by se mohla stát výbušnými v důsledku místních a provozních podmínek. Směrnice ATEX se týká výbušných prostředí, která jsou definována jako: směsi se vzduchem při atmosférických podmínkách, hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu, v nichž se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi.
 
Následující použití jsou směrnicí ATEX výslovně vyloučeny a musí být v souladu s dalšími konkrétními směrnicemi: zdravotnické prostředky; zařízení nebo bezpečnostní zařízení pro použití s výbušnými nebo chemicky nestabilními látkami; zařízení pro domácí a nekomerční prostředí, kde k prostředí s nebezpečím výbuchu dochází únikem topného plynu; osobní ochranné prostředky; pobřežní plavidla; mobilní jednotky a dopravní prostředky.
 
Podívejte se na naše portfolio prvků, které jsou v souladu se směrnicí ATEX.

Omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS)

Omezuje použití následujících šesti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních: olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd), šestimocný chróm (Cr6 +), polybromované bifenyly (PBB), polybromovaný difenylether (PBDE). PBB a PBDE jsou samozhášecí přísady používané v některých plastech.
 
 
Více informací o závazku společnosti SMC, který se týká ekologického zadávání zakázek, najdete na naší webové stránce věnované omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS).