Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Европейски директиви

SMC ангажименти към европейските стандарти

Таблицата по-долу обобщава директиви, които имат значение по отношение на доставките и прилагането на компоненти и системи, доставяни от SMC в Европа.

Незаконно е да се доставят артикули в Европейския съюз без те да притежават задължителната СЕ маркировка. Също така е незаконно да се постави СЕ маркировка на продукти, при които тя е неприложима. В придружаващите документи трябва да е опоменато на кои изисквания и директиви отговаря артикула. Поставянето на СЕ маркивка върху продукта е отговорност на производителя или доставкчика в случаите, когато продуктът се внася от страни извън Европейския съюз.

Всички изброени по-долу директиви (с изключение на машинната 2006/42/EК) са преработени, за да бъдат приведени в съответствие с новата законадателна рамка с решение 768/2008/EК и наредба (EК) 765/2008. Те заменят директивите в скобите по-долу. Новите директиви влязоха изцяло в сила от април 2016 година и са цитирани в декларацията за съответствие на SMC продукти след тази дата.

За по-подробна информация, посетете официалния уеб страница на ЕС Съгласувани стандарти.

Обикновени съдове под налягане (SPVD)

Отнася се за заварени съдове под налягане > 0.5 бара, предназначени са съхранение на въздух или азот.

Директива за съоръжения под налягане (PED)

Настоящата директива се прилага за проектиране, производство и оценка на съответствието на продукти работещи под налягане, създадено от газове или флуиди, по-голямо от 0.5 бара над атмосферното. За целите на директивата имаме четири различни категории за "съоръжения под налягане": резервоари, тръбопроводи, предпазни приспособления и устройства под налягане.

Машинна директива (MD)

Съществени изисквания за здраве и безопасност, свързани с проектирането и изграждането на машини и защитни елементи.
 
Отнася се за съвкупност от свързани помежду си части и компоненти образуващи цяло звено за конкретно приложение, с поне една движеща се част.

Електромагнитна съвместимост (EMC)

Уточнява диапазона на електромагнитно излъчване от електрически/електронен апарат и устойчивостта на такъв към електромагнитни смущение. Под "апарат" се разбира готов продукт, който може да се използва самостоятелно или да фигурира в инсталация.

Ниско напрежение (LVD)

Отнася се за оборудване между 50 V и 1000 V АС или между 75 V и 1500 V DC.

Оборудване за взироопасна околна среда (ATEX)

ATEX дефиниция: Потенциално експлозивна атмосфера е атмосфера, която може да доведе до експлозия при определени условия. Опасна зона - площ където атмосферата поради местни и експлоатационни условия може да бъде взривоопасна. Експлозивна атмосфера - смес от въздух и запалими газове, пари или прах при атмосферни условия, запалването на която води до изгаряне на цялото количество.
 
Следните приложения са изключени от директивата на ATEX и трябва да отговарят на други специфични директиви: медицински изделия; оборудване или защитни устройства, в които се използват взривни или химически неустойчиви вещества; оборудване за вътрешни и нетърговски цели, при което, експлозивна атмосфера се генерира от изтичане на гориво; лични предпазни средства; офшорни инсталации и тяхното оборудване; мобилни устройства; транспортни средства.
 
Проверете нашите предложения за ATEX съвместими продукти.

Ограничаване на употребата на определени опасни вещества (RoHS)

Ограничава използванвто на следните шест опасни вещества в електрическото и електронно оборудване: олово (Pb), живак (Hg), кадмии (Cd), шествалентен хром (Cr6+), полибромирани бифеноли (PBB), полибромирани дифенил етер (PBDE). PBB и PBDE са добавки за забавяне на горенето използвани в някои пластмаси.
 
За повече информация относно ангажимента на SMC за решения щадящи природата, моля посетете нашата страница посветена на RoHS.