Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající, společnost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. (dále jen „SMC“), usiluje o to, aby vztahy s obchodními partnery byly vždy optimální. V případě nesrovnalostí či nedorozumění se SMC vždy snaží dospět k oboustranně korektnímu řešení situace. Pro usnadnění nalezení solidního a korektního řešení těchto případů jsou vytvořeny následující obchodní podmínky.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny obchodní případy včetně těch, které vzniknou prostřednictvím internetové poptávkové aplikace přístupné z oficiálních internetových stránek společnosti. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti obou smluvních stran.

1.3. Prodávajícím a provozovatelem internetové poptávkové aplikace je společnost SMC. Veškeré aktuální kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakt“ na oficiálních internetových stránek společnosti www.smc.cz.

1.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku uzavření smlouvy (dále jen „občanský zákoník“).

2. Použití výrobku

2.1. Výrobky společnosti SMC jsou vyrobeny a určeny pro použití v průmyslových automatizovaných systémech.

2.2 Jakékoli jiné použití, mimo výše zmíněné, podléhá schvalovacímu procesu společnosti SMC, které vyžaduje písemnou žádost a písemné schválení ze strany SMC.

2.3 Pokud si zákazník objedná nebo použije produkt SMC jakýmkoli jiným způsobem, který by nebyl předem schválený společností SMC, nese za jeho poškození či případné jiné škody plnou odpovědnost a nebude požadovat náhradu od společnosti SMC.

2.4 Zákazník se zavazuje doložit, že mu společnost SMC předem schválila oblast použití produktů.

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží, a obdobně platí i pro dodávky služeb či jiného plnění, a to vždy v souvislosti s příslušným individuálně učiněným ujednáním ohledně konkrétního obchodního případu (dále jen „zboží“).

3.2. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.3 Změny dohodnuté oproti těmto obchodním podmínkám platí pouze v případě, pokud byly písemně ze strany SMC akceptovány.

4. NEZÁVAZNÁ NABÍDKA

4.1. Platnost SMC nabídek je uvedena přímo v textu každého dokumentu. Nabídky nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

4.2. Údaje obsažené v katalozích a jiné dokumentaci jsou směrodatné výlučně v tom případě, pokud je na ně v nabídce a písemném potvrzení zakázky firmou SMC výslovně odkazováno. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Veškerá nabídková a projektová dokumentace je duševním vlastnictvím SMC a bez výslovného předchozího souhlasu SMC nesmí být ani rozmnožována, ani dále zpřístupňována třetím osobám.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Smlouva se považuje za uzavřenou, jestliže SMC po obdržení objednávky písemně zakázku potvrdila, a jestliže proti tomuto potvrzení zakázky nebyly prokazatelným způsobem kupujícím vzneseny námitky, a to nejpozději do 1 (jednoho) pracovního dne ode dne doručení potvrzení zakázky. Neobdrží-li kupující potvrzení zakázky nebo její odmítnutí v přiměřené době, nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání objednávky, je povinen si ověřit, zda byla odeslána či zda nedošlo k chybě při vzájemné komunikaci.

5.2. Aby byly dodatečné změny a doplnění smlouvy platné, musí být písemně ze strany SMC potvrzeny.

5.3. V případě dohody o zrušení již uzavřeného smluvního vztahu, která je uzavřena z podnětu kupujícího, je SMC oprávněna si vyúčtovat stornovací poplatek v minimální výši 20 (dvacet) procent hodnoty zakázky.

6. CENY

6.1. Pro případ pochybností platí ceny uváděné v českých korunách, a to pro proclené, nezabalené zboží ze skladu SMC, tj. bez nakládky, přepravy, pojištění a bez DPH.

6.2. U objednávky, která se objednaným množstvím podstatnou měrou odchyluje od poptávky a nezávazné nabídky, si SMC vyhrazuje právo na odpovídající úpravu ceny, a to zvláště v případech, kdy kupující neodebral ze své strany plnou výši poptávaných dodávek. SMC má v těchto případech také právo na změny cen se zpětnou účinností. Alternativně může SMC také trvat na původně poptávaném plnění. 

6.3. Minimální výše objednávky je stanovena na 1300 CZK (bez DPH). V případě, že je objednávka v menší hodnotě, bude k ceně připočten administrativní poplatek ve výši 300 CZK.  

6.4. U zakázek týkajících se oprav budou prováděny výkony, které SMC považuje za nutné a účelné a vyúčtuje je podle příslušných aktuálních hodinových sazeb včetně sazeb náhrad výloh. Totéž se vztahuje i na pracovní výkony a vícepráce, jejichž nutnost a účelnost vyplyne vždy až teprve během provádění servisní zakázky a zároveň nevyžaduje žádné zvláštní oznámení kupujícímu. V každém případě je povinností kupujícího uhradit náklady na prostoje, které vzniknou při opravě přímo na místě instalace.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Pokud neexistuje žádné jiné odchylné ujednání, pak je dodací lhůta splněna expedicí zboží z lokálního českého skladu SMC. Expedice bude provedena nejpozději:

 1. v souladu s termínem expedice uvedeným na potvrzení zakázky, nebo
 2. v den splnění všech technických, obchodních, administrativních a finančních podmínek, které musí kupující dle dohody splnit, nebo
 3. v den uvedený na případném písemném vyrozumění v případě zpoždění dodávky ze strany subdodavatele SMC.

7.2. SMC je oprávněna realizovat dílčí i předčasné dodávky.

7.3. V případě, že dojde k prodlení s dodávkou v důsledku okolnosti, která vznikla na straně SMC, a která ji ve smyslu čl. 15 zbavuje odpovědnosti za toto prodlení, pak bude tato dodací lhůta přiměřeně prodloužena.

7.4. Jestliže došlo k prodlení s přijetím kupujícím, pak může SMC požadovat buď plnění, nebo může od smlouvy zcela, či částečně odstoupit a nárokovat si náhradu škody.

7.5. Expedice probíhá podle našeho nejlepšího uvážení pro případ, že kupující nevyžadoval konkrétní datum dodání. Pokud bude muset být zboží připravené k expedici bez zavinění ze strany SMC dále u SMC skladováno, a to zvláště tehdy, když je kupující v prodlení s jeho převzetím nebo když je v prodlení s platbou vyplývající z jiných obchodních případů, pak je SMC oprávněna účtovat této smluvní straně měsíčně náklady na skladování a pojištění ve výši 5% účtované částky z příslušné dodávky.

7.6. Jakmile je zásilka doručena, je kupující povinen příslušné zboží neprodleně zkontrolovat, a to zejména jeho úplnost, neporušenost obalu a případná poškození, V případě nesrovnalostí je kupující povinen vyznačit je v dodacím či přepravním listu a bez zbytečného odkladu informovat přepravce a SMC. Vady, které nebrání řádnému používání dodaného zboží, neopravňují kupujícího k tomu, aby danou zásilku nepřevzal.

7.7. Není-li dohodnuto jinak, platí pro prodej zboží dodací podmínka EXW (Ex Works) - připraveno k vyzvednutí ze závodu dle podmínek INCOTERMS.

7.8. Není-li dohodnuto jinak, platí podmínky INCOTERMS ve znění platném v den uzavření smluvního vztahu.

8. MÍSTO PLNĚNÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1. Pro dodání a platbu se za místo plnění považuje sídlo SMC, a to i tehdy, když bude předání smluvně probíhat na jiném místě.

8.2. Pokud je kupující v prodlení s převzetím dodávky, přechází na něj nebezpečí škody dnem, kdy bylo toto zboží připraveno k expedici.

9. ZPĚTVZETÍ ZBOŽÍ

Dohodnou-li se smluvní strany, že se smlouva ruší a že kupující je oprávněn vrátit dodané zboží nebo jeho část, má SMC v případě zpětvzetí zboží po důkladném přezkoumání dané obchodní věci právo na vyúčtování manipulačních poplatků z důvodu opětovného uskladnění zboží, resp. nákladů spojených s touto manipulací, a to v minimální výši 20 (dvacet) procent z prodejní ceny. Z procesu zpětvzetí je automaticky vyloučeno zboží použité, bez originálního balení, dále zboží, které bylo upravováno na základě specifických požadavků kupujícího a zboží, které je dále neprodejné.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1. SMC vyžaduje vždy u prvního odběru platbu předem, není-li dohodnuto jinak. V případech, kdy SMC netrvá na platbě předem, hradí kupující cenu zboží dle daňového dokladu (faktury) vystaveného k datu expedice zboží kupujícímu.

10.2. Daňový doklad (fakturu) zašle SMC vždy na adresu uvedenou kupujícím, příp. na jeho e-mailovou adresu. Případné nedoručení kupujícímu, pokud tento neprodleně neoznámil změnu adresy nebo pokud adresa není funkční, nemá vliv na splatnost faktury. Považuje se za doručenou třetí pracovní den po její odeslání.

10.3. Případné přijetí šeku nebo směnky je možné vždy pouze z důvodu platby či jejího zajištění. Všechny výlohy, jež s tím souvisejí (jako např. inkasní a diskontní výlohy), jdou k tíži kupujícího.

10.4. Kupující nemá právo na zadržení či započtení plateb z důvodu nároků vyplývajících ze záruky či z jiných vzájemných nároků, které SMC neuznala.

10.5. Za okamžik plnění platby se považuje den, kdy SMC může s platbou disponovat.

10.6. Za uhrazenou se považuje platba uskutečněná v dohodnuté fakturační měně na tomu odpovídající SMC bankovní účet. V ostatních případech může být příchozí platba považována za neuskutečněnou a vrácena jako neidentifikovatelná.

10.7. Jestliže je kupující se smluvenou platbou či jiným plněním v prodlení, pak SMC může:

 1. odsunout plnění svých vlastních závazků do té doby, dokud nebudou tyto či jiná plnění provedena,
 2. nárokovat přiměřené prodloužení dodací lhůty,
 3. požadovat splacení celé zbývající ještě nezaplacené částky kupní ceny a od splatnosti účtovat úroky z prodlení v zákonné výši, nebo
 4. po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy.

10.8. Kupující je v každém případě povinen SMC nahradit náklady vzniklé v souvislosti s upomínáním a vymáháním jako další škodu v důsledku prodlení, a to i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

10.9. Poskytované rabaty nebo dobropisy platí s odkládací podmínkou až do úplného zaplacení závazků.

11. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1. SMC si vyhrazuje vlastnictví veškerého z její strany dodaného zboží až do úplného zaplacení všech fakturovaných částek včetně všech případných úroků a nákladů vzniklých v důsledku prodlení.

11.2. Kupující uvědomí SMC o všech opatřeních učiněných třetími osobami, jež by mohla ohrozit nebo poškodit vlastnické právo SMC ke zboží. V případě insolvence kupujícího nebo nařízení exekuce na majetek kupujícího má SMC nárok na vynětí veškerého ještě ne zcela zaplaceného zboží z konkurzní podstaty nebo ze soupisu věcí určených k prodeji v rámci exekuce.

11.3. Pokud kupující zcizí zboží před úplným zaplacením kupní ceny a případného příslušenství (úroků a nákladů vzniklých v důsledku prodlení) a na nabyvatele přejde v souladu s § 1109-1113 občanského zákoníku vlastnické právo ke zboží, postupuje kupující již nyní SMC své pohledávky za nabyvateli tohoto zboží, a to až do výše neuhrazené pohledávky SMC za kupujícím z titulu kupní ceny zboží včetně DPH a případného příslušenství, a to nezávisle na tom, zda bylo zboží před dalším prodejem jakýmkoli způsobem zpracováno. Kupující je povinen poskytnout SMC na jeho žádost veškeré informace o postoupených pohledávkách a nabyvatelích zboží, předat veškeré podklady potřebné k vymáhání postoupených pohledávek a oznámit nabyvatelům zboží postoupení pohledávek.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1. SMC odpovídá za zjevné vady zboží, pokud je kupující oznámí bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Za přiměřenou dobu pro zjištění vady zboží se považuje 5 pracovních dnů od jeho převzetí.

12.2. SMC odpovídá za skryté vady zboží oznámené mu kupujícím bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil či při dostatečné péči zjistit mohl, nejpozději však do dvanácti měsíců ode dne předání zboží.

12.3. Podmínkou odpovědnosti SMC je vždy, že kupující oznámí vadu zboží s jejími konkrétními projevy písemně, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila poprvé.

12.4. SMC může odmítnout odpovědnost za vady zboží, u nějž není konkrétně prokazatelné, že jej dodala SMC, zejména pro případné odstranění identifikačních štítků či jiného označení na zboží dodaném SMC ze strany kupujícího.

12.5. V případě, že je zhotovováno zboží SMC na základě konstrukčních údajů, výkresů, prototypů/modelů nebo dalších specifikací kupujícího, pak se odpovědnost z vadného plnění ze strany SMC vztahuje jen na to, že výroba byla realizována podle těchto poskytnutých údajů.

13. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1. Záruční lhůta činí 12 měsíců od dodání zboží. Záruční lhůta začíná také okamžikem přechodu nebezpečí dle čl. 8.

13.2. Záruka se nevztahuje na případy, kdy

 1. kupující sám prováděl opravy nebo jinak do zboží zasahoval,
 2. zboží nebylo použito dle doporučených pravidel uvedených v poslední verzi katalogu Best Pneumatic,
 3. zboží dosáhlo časového limitu a/nebo limitu počtu pracovních cyklů své životnosti,
 4. časový limit životnosti nebyl dosažen, nicméně limit počtu pracovních cyklů dosažen byl.

13.3. Nárok ze záruky vzniká jen tehdy, pokud kupující SMC oznámil vzniklé vady písemnou formou ihned po jejím zjištění nebo poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit. V případě vady uplatněné v době platnosti záruky SMC dle vlastní volby vadné zboží nahradí, nebo je přímo na místě opraví, popř. je na opravu zašle.

13.4. Jestliže si SMC nechá zaslat zpět vadné zboží z důvodu opravy nebo výměny, pak kupující přebírá náklady a riziko spojené s přepravou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Zasílání opraveného nebo vyměněného zboží zpět kupujícímu je realizováno na náklady a nebezpečí SMC, pokud nebylo dohodnuto jinak.

13.5. Pro práce vykonávané v provozu kupujícího, na něž se vztahuje záruka, je nutné bezúplatně poskytnout v souladu s příslušnými předpisy náležité odborné pracovníky (např. osoby mající oprávnění k zapojování, odpojování zařízení) a pomocné pracovní síly, dále také zvedací zařízení, lešení, drobný materiál atd. Případné vyměněné díly, které byly nahrazeny za jiné, se stávají vlastnictvím SMC.

13.6. Při prodeji použitého zboží i při převzetí zakázek na opravu nebo při pozměňování nebo přestavbě zboží nepřebírá SMC žádnou záruku.

13.7. Výrobky společnosti SMC jsou vyrobeny a určeny pro použití v průmyslových automatizovaných systémech. Jakékoli jiné použití, mimo výše zmíněné, podléhá schvalovacímu procesu SMC, které vyžaduje písemnou žádost a písemné schválení ze strany SMC. Pokud si zákazník objedná nebo použije produkt SMC jakýmkoli jiným způsobem, který nebyl SMC předem schválen, nese za jeho poškození či případné jiné škody plnou odpovědnost a nebude od SMC požadovat náhradu. Zákazník se zavazuje doložit, že mu společnost SMC předem schválila oblast použití produktů.

13.8. Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly v důsledku instrukcí a montáže, za které SMC nenese odpovědnost, a které nevznikly jeho vinou např. z důvodu nedostatečného vybavení, nerespektování instalačních pokynů a podmínek užívání, přetěžování příslušných dílů nad rámec uváděný SMC, či v důsledku nesprávné manipulace a používání nevhodných provozních materiálů. Totéž se vztahuje i na vady, jež se dají odvodit z dokumentace poskytnuté kupujícím. SMC nenese odpovědnost ani za poškození vlivem zásahu třetích osob, atmosférických výbojů, přepětí a chemických účinků. Poskytnutí záruky se nevztahuje ani na výměnu dílů podléhajících přirozenému opotřebení.

13.9. Záruka se z důvodu záručních prací a dodávek prováděných v záruce neprodlužuje ani nezačíná běžet znovu. Od začátku záruční lhůty nepřebírá SMC žádné další pokračující ručení než to, které je určeno v tomto odstavci.

13.10 Ustanovení čl. 12 odst. 4 a 5 těchto obchodních podmínek platí obdobně i pro uplatňování práv ze záruky.

14. NÁHRADA ŠKODY

14.1. Při nedodržení podmínek týkajících se montáže, uvedení do provozu a používání nebo při nedodržení úředních předpisů je vyloučena jakákoliv náhrada škody.

14.2. Tímto omezením povinnosti k náhradě škody je nutné v plném obsahu zavázat případné odběratele, a to se závazkem k dalšímu řetězovému zavazování.

14.3. V každém případě se případná povinnost SMC k náhradě škody s konečnou platností limituje cenou zakázky.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Smluvní strany jsou zcela nebo zčásti osvobozeny od řádného plnění smlouvy v případě, že se vyskytly překážky v důsledku vyšší moci. Událostmi vzniklými vlivem vyšší moci se rozumějí výhradně takové události, které jsou pro strany nepředvídatelné a neodvratitelné a nevznikly v důsledku jejich působnosti. Na stávku a demonstraci pracovníků je také třeba nahlížet jako na událost vyšší moci.

15.2. Kupující, u něhož vznikly překážky z důvodu události vyšší moci, se však může na vyšší moc odvolávat pouze v tom případě, pokud SMC ihned, nejpozději však do 5 (pěti) kalendářních dnů, sdělí začátek a zároveň také předvídaný konec vzniklé překážky, a to formou písemného stanoviska, v němž musí být uvedena příčina události, očekávaný dopad a předpokládaná doba prodlení. Výše uvedená lhůta je dodržena, pokud je během ní příslušné písemné stanovisko SMC prokazatelně doručeno.

15.3. Smluvní strany mají v případě události vzniklé vlivem vyšší moci povinnost všemožně vyvinout úsilí a podniknout kroky vedoucí k odstranění, resp. zmírnění ztížených podmínek a očekávaných škod, a druhou stranu o tom průběžně informovat. Jinak jsou povinny druhé straně nahradit škodu.

15.4. Termíny a lhůty, jež není možné v důsledku existence vyšší moci dodržet, budou prodlouženy maximálně o dobu existence vyšší moci nebo eventuálně o období vymezené dohodou obou stran. Jestliže přetrvává okolnost vyšší moci déle než 4 týdny, zavazují se obě smluvní strany cestou vyjednávání hledat řešení dopadů takto vzniklých potíží. V případě, že nedojde k vzájemné dohodě jak danou situaci vyřešit, pak SMC může od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit.

16. PRŮMYSLOVÁ A AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANA DAT

16.1. V případě, že SMC bude zhotovovat nějaký výrobek na základě konstrukčních údajů, výkresů, prototypů nebo jiných specifikací kupujícího, je tento povinen pro případ eventuálního porušení ochranných práv zajistit, aby SMC byla bez újmy a nemohla být žalována.

16.2. Strany se zavazují k tomu, že budou vůči třetím osobám bez výjimek dodržovat mlčenlivost ohledně informací, které se dozvěděly v souvislosti s navázaným obchodním vztahem.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Veškeré osobní údaje, které jsou SMC svěřené, nebudou bez souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

17.2. O změnu či vymazání lze kdykoliv požádat e-mailem.

18. OSTATNÍ USTANOVENÍ

18.1. SMC si vyhrazuje právo na technické změny těchto obchodních podmínek, resp. opravy tiskových chyb.

18.2. Veškerá oznámení a sdělení stran v souvislosti s uzavřením smlouvy a její realizací vyžadují vždy i písemnou formu, přičemž písemná forma je zachována, pokud jsou učiněna elektronicky a jsou správně adresována. Odpovědnost za sdělení správné adresy a případných změn v adrese nese kupující.

18.3. Práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi SMC a kupujícím nesmí být kupujícím převedena na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu SMC.

18.4. V případě řešení sporů bude rozhodováno příslušným soudem dle sídla SMC.

18.5. Toto znění Všeobecných obchodních podmínek platí od 01.04.2023