Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Екозавод

 

SMC е въвела международния стандарт ISO 14001 свързан с управлението на околната среда и е започнала да полага организационни усилия за прилагане на щадящи околната среда и енергоспестяващи мерки в нашите фабрики от 1998 г. насам (сертифицирана през декември 1999 г.).

Консумация на енергия, водни ресурси и CO2 емисии

Най-големият източник на CO2 емисии в бизнес дейностите на SMC е използването на електроенергия.
SMC има за цел да намали CO2 емисиите чрез комбинирания ефект на постоянните си усилия за пестене на енергия.

Правилно управление на химически вещества

SMC се стреми да елиминира употребата на CFC чрез преминаване към алтернативи с по-ниски стойности на GWP и да намали общата употреба на химически вещества (чрез предотвратяване на изпаряването, предотвратяване на отстраняването и повторна употреба).

За определените предприятия

1 SMC е определена като специфично предприятие съгласно Закона за рационализиране потреблението на енергия. Освен това нашата 1-ва фабрика Soka, 1-ва фабрика Tsukuba, Технически център Tsukuba, фабрика Kamaishi, 4-та фабрика Kamaishi, фабрика Tono и фабрика Yamatsuri са определени като фабрики за управление на енергията, тъй като потреблението на енергия за всяка една от тях е по-голямо или равно на 1500 kL (еквивалент на суров петрол) годишно.
2 Определените предприятия и определените за енергиен мениджмънт фабрики са задължени да си поставят цели за намаляване на потреблението на енергия с поне 1 % годишно, както и да управляват потреблението на енергия на организационна основа и да представят периодични доклади.

Намаляване на промишлените отпадъци

SMC практикува стриктно сортиране на отпадъците и популяризира принципите 3R - намаляване, повторна употреба и рециклиране.
SMC продава компютри и принтери, които вече не се използват, на фирми за рециклиране заради материалната им стойност. Стремим се да намалим разходите си за изхвърляне на отпадъци, като ги превръщаме в ценни ресурси.
Примери за сортирани материали: пластмасови отпадъци, хартия, винилхлорид, гума, негорими предмети, велпапе и др.

Материален баланс

SMC следи за тежестта върху околната среда, генерирана от потреблението на ресурси и енергия по време на проектирането, разработването и производството на своите продукти.

Определен като широкомащабно съоръжение

Регламентът за годишното потребление на енергия е предвиден в плана за предотвратяване на изменението на климата, заложен в наредбата на префектура Сайтама. Съоръжения, чието потребление на енергия надхвърля еквивалента на 1500 хил. литра суров петрол годишно в продължение на три последователни години, се определят като мащабни съоръжения и са задължени да намалят потреблението си на енергия. Soka, първата фабрика на SMC, беше определена като мащабно съоръжение през 2019 г., тъй като потреблението на енергия в нея надхвърляше еквивалента на 1500 kL за три последователни години през 2016-2018 г.

Инициативи във всяка фабрика

SMC използва собствени продукти - сензори за дебит, за да следи консумацията на сгъстен въздуха във всяка своя фабрика с цел ранно откриване на утечки, дължащи се на повреда в оборудването. SMC работи и за подобряване на енергийната ефективност. Нейните усилия включват използването на механизми, които автоматично изключват източника на сгъстен въздух по време на престой на завода, което намалява използването на въздух за продухване с 30 % (в сравнение с конвенционалната ни работа).

Екологични обществени поръчки

SMC осъзнава, че опазването на глобалната околна среда е общ проблем за цялото човечество и въпрос, който изисква внимание от страна на ръководството.
SMC ще разработва и доставя екологично чисти продукти, за да намалява непрекъснато тежестта върху околната среда в съответствие с основната си философия: "SMC се стреми да предприема дейности за опазване на околната среда чрез пневматични технологии, които допринасят за автоматизацията във всички области на промишлеността, за да предаде на бъдещите поколения устойчива глобална околна среда".
Като част от своите инициативи SMC провежда зелени обществени поръчки за продукти, материали, компоненти, полуготови продукти, вторични материали и опаковъчни материали, използвани в процеса на проектиране, разработване и производство.
Защото ни е грижа ROHS директива.