Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Udržitelná výroba

Protože připouštíme dopad výrobního procesu na životní prostředí, snažíme se být efektivnější a zároveň dopad snižovat

Vzhledem k tomu, že připouštíme dopad výrobního procesu na životní prostředí, snažíme se být efektivnější a současně dopad snižovat
V roce 1998 začala společnost SMC organizačně usilovat o zavedení ekologických a energeticky úsporných opatření ve svých továrnách.

Snižování naší uhlíkové stopy

K měření a snižování emisí uhlíku v našich provozech jsme zaujali jasný přístup. Na základě této premisy uznáváme, že největším zdrojem emisí CO2 v obchodních aktivitách SMC přináší používání elektřiny.

SMC si klade za cíl snížit emise CO2 neustálým úsilím o úsporu energie. Toto úsilí nás přivedlo k dosažení snížení emisí CO2 (zátěže) o 50 % od chvíle, kdy jsme je v roce 1998 začali monitorovat.

Bezpečná manipulace s chemickými látkami

Snažíme se eliminovat použití CFC (chlor-fluorovaných uhlovodíků) přechodem na alternativy s nižšími hodnotami GWP (Global Warming Potential - Potenciál globálního oteplování).
Pracujeme také na snižování celkového množství používaných chemických látek zabráněním odpařování, odstraňování a opětovným využíváním.

Naším cílem je 1% úspora spotřeby energie

V rámci dodržování japonského zákona o racionalizaci využívání energie společností SMC se zavazujeme k ročnímu snížení spotřeby energie o 1 %. To se týká našich 6 japonských výrobních středisek a japonského technického střediska.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Emise CO2 jsou vrcholnou prioritou SMC jako součásti naší strategie udržitelnosti. Udržitelný návrh našich výrobků, kdy věnujeme zvláštní pozornost návrhu stále kompaktnějších a lehčích výrobků, řeší uhlíkovou stopu jak v našem výrobním procesu, tak ve fázi používání.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Redukce – opětovné použití – recyklace průmyslového odpadu

U nás v SMC provádíme striktní třídění odpadu a propagujeme 3R - Reduce, Reuse, Recycle (redukci, opětovné použití, recyklaci).
Naším cílem je snížit náklady na likvidaci odpadu přeměnou odpadu na cenné zdroje.

Monitorování environmentální zátěže

Sledujeme ekologickou zátěž vznikající při spotřebě zdrojů a energie v průběhu návrhu, vývoje a výroby našich produktů.

*1: CO2 z výrobních činností je množství CO2 vypouštěného při využívání energie
*2: Recyklace představuje množství, které vystupuje z výrobního procesu jako hodnotný materiál, a je znovu použit nebo recyklován jako surovina a tepelná energie

Vždy dodržujeme předpisy na ochranu životního prostředí

V návaznosti na právní normy EU o odpadech týkající se PCB musí provozovatelé, kteří vlastní elektrická zařízení obsahující polychlorované bifenyly (PCB), tato zařízení řádně zlikvidovat do 31. března 2027.
SMC vlastnilo pět kusů zařízení obsahujících nízké úrovně PCB a sedm kusů zařízení obsahujících vysoké úrovně PCB. Ve fiskálním roce 2018 však SMC všechna zařízení s obsahem PCB řádně zlikvidovalo.
Řídíme se  ROHS směrnicí 

Co jde změřit, jde také řídit

Díky našim vlastním výrobkům jsou všechny továrny SMC vybaveny průtokovými spínači SMC, které umožňují včasnou detekci úniků vzduchu.
Mezi další opatření směřující k vyšším úsporám energie patří použití řešení, která během odstávky zařízení automaticky vypnou zdroj vzduchu, což snižuje použití čistícího vzduchu* o 30 % (ve srovnání s naším konvenčním provozem).
* Vzduch používaný k vytláčení zbývajícího vzduchu ze vzduchových potrubí při zahájení provozu zařízení

Náš závazek vůči udržitelnosti je přijat...

Udržitelné výrobky

Myslet na planetu už od fáze návrhu výrobku

xxxxxxxx>

Na lidech záleží. Na naší planetě záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost.